Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zapraszamy mieszkańców do dyskusji

Mapa Sopotu
Fot. materiały UMS

Prezydent Sopotu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 1. dla północnej części pasa przykolejowego w mieście Sopocie, w zakresie terenu od ul. Jakuba Goyki do ul. Wejherowskiej i wiaduktu nad torami PKP (symbol planu P-2/03),
 1. dla terenu ograniczonego ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Królowej Jadwigi, Morską i Jana Jerzego Haffnera w mieście Sopocie (symbol planu C-1/05a).

  Projekty dostępne są od 6 do 30 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, w pokoju nr 107, w poniedziałki od 10.00 do 18.00, od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00. Dostępne są także w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Sopotu (bip.sopot.pl).

  Każdy może wnieść swoje uwagi do projektu planu. Należy składać do Prezydenta Miasta Sopotu, w formie:

  • papierowej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 lub w siedzibie Urzędu, pok. 16;
  • elektronicznej, na adres email: kancelaria@um.sopot.pl lub przez platformę ePUAP.

  Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2022 r. 

  Wnoszący uwagę (uwagi) podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Sopotu.

  Dyskusja dla mieszkańców

  Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Udział w dyskusji możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularzy, które dostępne są poniżej oraz w Zaproszeniu do udziału w dyskusji publicznej, umieszczonym na stronie sopockiego BIP w zakładce planowanie przestrzenne/obwieszczenia. Rejestracja możliwa jest do dnia poprzedzającego wyznaczony termin dyskusji.

  • 24 maja w godz. 12.00-13.00 dla obszaru nr 1

  Aby wziąć udział w dyskusji, należy się zarejestrować wypełniając i wysyłając

  FORMULARZ REJESTRACJI 1

  • 24 maja w godz. 14.00-15.00 dla obszaru nr 2

  Aby wziąć udział w dyskusji, należy się zarejestrować wypełniając i wysyłając

  FORMULARZ REJESTRACJI 2

   

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...