Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Sopotu

Fot. materiały UMS

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030 odbyły się w mieście w dniach 24 maja 2022 do 27 czerwca 2022. Efektem spotkań konsultacyjnych w których wzięli udział mieszkańcy, lokalni partnerzy społeczni czy organizacje pozarządowe było zgłoszenie ponad 200 uwag do projektu.

Dzięki spotkaniom poświęconym projektowi, jego założenia konsultowane były z mieszkańcami Sopotu, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie miasta organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, z sąsiednimi gminami – Gdańsk i Gdynia, i ich związkami, a także z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Formy konsultacji

Składanie uwag, opinii i wniosków do Strategii możliwe było w formie pisemnej – poprzez zgłoszenie uwag i opinii do projektu strategii za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza, według wzoru opublikowanego wraz z projektem w terminie wskazanym w § 3 Uchwały. A zatem była możliwość złożenia formularza w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu, pocztą na adres Urzędu Miasta, za pomocą poczty elektronicznej na adres  strategia2030@sopot.pl.

Wyrażenie opinii na temat Strategii w formie ustnej i złożenie wniosków było także możliwe podczas spotkań konsultacyjnych. Otwarte dla wszystkich mieszkańców Sopotu spotkania konsultacyjne odbyły się: 31 maja 2022 r. w godz.18.30-20.00 w Sopotece, 21 czerwca 2022 r. w godz. 18.30-20 w fili Miejskiej Biblioteki Publicznej na Brodwinie, 24 czerwca 2020 r. w godz. 18.00-20.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej na Przylesiu

Oprócz spotkań ogólnodostępnych poświęconych Strategii, odbyły się również spotkania konsultacyjne z Młodzieżową Radą Miasta Sopotu, Sopocką Radą Seniorów, Sopocką Organizacja Turystyczną. We wszystkich spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział 126 osób.

Wyniki konsultacji

W ramach spotkań konsultacyjnych uwagi zgłosiło 20 osób oraz 10 instytucji. Ogółem zgłoszono 207 uwag do projektu. Spośród  zgłoszonych uwag 7 miało charakter opinii nie dotyczących zapisów strategii, a pozostałe 200 zostało rozstrzygnięte według następujących kategorii:

  • uwzględniono (zapisy zostały wprowadzone do dokumentu) – 53 uwagi czyli 26,50 %;
  • uwzględniano częściowo (część uwagi została wprowadzona do dokumentu lub wprowadzono zapis zgodny z propozycjami zawartymi w uwadze, ale zmodyfikowany) – 39 uwag czyli 19,5%;
  • propozycje zawarte w uwadze znajdują się w konsultowanym dokumencie – 31 uwag czyli 15,5 %;
  • uwaga do rozważenia na dalszym etapie prac (uwagi zbyt szczegółowe względem Strategii, która jest dokumentem kierunkowym, ale zostaną rozważone na dalszymi etapie prac tj. podczas prac nad Planem Działań, który będzie konkretyzował zapisy Strategii) – 26 uwag czyli 13 %;
  • nie uwzględniono – 51 uwag czyli 25,5 %.

Wśród uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych, które zostały uwzględnione i przyjęte do Strategii, znalazły się m.in. rozwinięcie kwestii wdrażania nowoczesnej polityki mieszkaniowej o przebudowę i remont mieszkań dla osób o zróżnicowanych dochodach, modernizacja Urzędu Miasta i jednostek miejskich pod kątem dostępności i funkcjonalności, upowszechnienie fotowoltaicznych instalacji OZE, w tym zielonych dachów i ścian, ogrodów deszczowych, małej retencji, łąk kwietnych. Stosowanie energooszczędnych rozwiązań technologicznych w obiektach użyteczności publicznej, działania edukacyjne na rzecz odpowiedzialności ekologicznej mieszkańców, turystów i przedsiębiorców, rozbudowy sieci elektroenergetycznej i dostosowanie jej do przyłączenia nowych mocy OZE (Odnawialne źródła Energii). 

Uwagi, które zostały odrzucone dotyczyły m.in. wprowadzenia system rowerów elektrycznych typu MEVO –  system jest w trakcie wprowadzania. Zgłoszono również postulat likwidacji 2 miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej, co nie dotyczy Strategii Rozwoju Miasta Sopotu. Innym przykładem może być wniosek by narzucić właścicielom i firmom wynajmującym obowiązek opracowania regulaminów dotyczących najmu lokali. Ten wniosek został odrzucony z powodu braku podstaw prawnych i uprawnień do tego rodzaju działań.

Pełne sprawozdanie z konsultacji zawierające wszystkie zgłoszone uwagi oraz ich rozstrzygnięcie można zobaczyć poniżej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sopotu BIP Sopot oraz w wersji papierowej, w pokoju 67 Urzędu Miasta Sopotu.  

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...