Dopłaty do wymiany ogrzewania – złóż wniosek

Sopot z lotu ptaka, widać Zatokę Gdańską i wiele zieleni
Fot. Maciek Wroblewski

By wesprzeć proekologiczne działania mieszkańców, miasto dopłaca z budżetu m.in. do wymiany kopcących pieców. W tym roku dofinansowanie wynosi 80 % poniesionych kosztów wymiany urządzenia. Warunkiem zwrotu kosztów jest zawarcie umowy z gminą i złożenie kompletnego wniosku przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

W przypadku wymiany pieca, w którym wykorzystuje się paliwo stałe, na piec gazowy, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej wysokość dofinansowania w 2022 r. wynosi 80% poniesionych kosztów. W roku 2023 wyniesie 60% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 800 zł /za każdy kW zainstalowanej mocy nowego źródła.

Natomiast od 1 stycznia 2024 r. osoby, które nie skorzystają z dotacji, będą miały obowiązek zlikwidowania bezklasowych pieców i kotłów na własny koszt. Jednocześnie muszą liczyć się z karą w wysokości do 5 tys. zł.

Gmina Miasta Sopotu udziela dotacji m.in. na:

  • przebudowę systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, tj. węgiel lub koks, a które w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną zastąpione kotłami opalanymi gazem lub pompami ciepła lub ogrzewaniem elektrycznym lub przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, przy czym źródło na paliwo stale musi zostać całkowicie i trwale zlikwidowane  z wyjątkiem pieców kaflowych objętych opieką konserwatora zabytków lub posiadających jego opinię o konieczności zachowania pieców ze względu na walory historyczne pod warunkiem, że piece  te nie będą połączone z przewodem kominowym;
  • likwidację lokalnego źródła ciepła poprzez przyłączenie się do sieci ciepłowniczej;
  • poprawą efektywności energetycznej polegającą na zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła.
  • usuwanie i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest,
  • gromadzenie wody opadowej i roztopowej,
  •    budowę podziemnych lub półpodziemnych zbiorników do gromadzenia odpadów,
  • wymianę stolarki okiennej.

Kompletny wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Dotacja wypłacana jest po złożeniu wniosku i zawarciu stosownej umowy z gminą na podstawie sprawozdania z realizacji inwestycji złożonego przez inwestora.

Do wniosku należy dołączyć m.in. zgodę Konserwatora Zabytków, zaświadczenie o braku sprzeciwu lub pozwolenie na budowę  wydawane przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMS. Niezbędna może okazać się zgoda wspólnoty. W przypadku zainstalowania pieca gazowego niezbędne jest też zlecenie wykonania projektu instalacji gazowej.  

Wniosek wraz z załącznikami, który jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu oraz na stronie internetowej BIP Sopot

Więcej informacji: Urząd Miasta Sopotu, pok. 88, Katarzyna Bromirska, tel. 58 52 13 792.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...