Deklaracja dostępności

Gmina Miasta Sopotu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miasta Sopotu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały przygotowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • niektóre treści zostały opublikowane na stronie internetowej z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do właściwej prezentacji danego zagadnienia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Nawigacja:

 • klawisz TAB oraz klawisze strzałek i klawisz ENTER

Powiększanie tekstu:

 • klawisz CTRL  oraz klawisze "+" , "-" i klawisz "0"

Strona posiada dodatkowe ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • alternatywne opisy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Anetta Konopacka, anetta.konopacka@um.sopot.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 52 13 751. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27 (planowany jest remont budynku)

1. Wejście główne:

 • wejście zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością,
 • przy schodach znajduje się platforma przyschodowa – udźwig do 300kg , obsługiwana przez dyżurnego Straży Miejskiej,
 • możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem punktu informacyjnego,
 • podjazd do wejścia głównego przystosowany dla wózków inwalidzkich.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się,
 • schody dostępne i szerokie, oklejone taśmą kontrastującą,
 • winda dostępna dla osób poruszających się na wózku, informacja w kabinie w zapisie punktowym oraz informacja głosowa.

3. Opis dostosowań:

 • platforma przyschodowa umożliwiająca dotarcie osobom poruszającym na wózkach na parter urzędu,
  wszelkich informacji udziela pracownik w punkcie informacyjnym na hallu głównym.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • bezpośrednio przy głównym budynkiem od frontu znajduje się jedno bezpłatne miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
 • po lewej stronie budynku wyznaczone są 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych,
 • na parkingu dla interesantów za budynkiem znajdują się dodatkowo dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, w punkcie informacyjnym na hallu głównym (poziom podstawowy),
 • możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

7. Toaleta:

 • na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Marynarzy 4

1. Wejście główne:

 • wejście do budynku z chodnika, do pokonania jest kilka schodów,
 • możliwość wjechania wózkiem pod drzwi.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się,
 • schody oklejone taśmą kontrastującą,
 • brak windy.

3. Opis dostosowań:

 • przy schodach na parterze znajduje się rozkładany podjazd dla osób poruszających się na wózkach,
 • przy drzwiach wejściowych do budynku zainstalowany jest domofon, przez który można skontaktować się z każdym wydziałem, w razie potrzeby pracownik danego wydziału schodzi do interesanta.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • brak miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego (poziom podstawowy),
 • możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej

7. Toaleta:

 • na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych

Budynek Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Polna 1, Hipodrom, Wydział Inwestycji

1. Wejście główne:

 • wejście do budynku z chodnika,
 • możliwość wjechania wózkiem pod drzwi.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • wszystkie pomieszczenia znajdują się na poziome 0,
 • brak windy.

3. Opis dostosowań:

 • w godzinach pracy urzędu zapewniony jest swobodny dostęp do Wydziału Inwestycji (drzwi bez kontroli dostępu, lokalizacja Wydziału wyłącznie na parterze budynku zapewnia możliwość nieograniczonego dostępu dla osób z niepełnosprawnościami).

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • brak miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, w punkcie informacyjnym na hallu głównym (poziom podstawowy),
 • możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

7. Toaleta:

 • na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 18 (Wydział Obywatelski)

1. Wejście główne:

 • wejście do budynku z chodnika,
 • możliwość wjechania wózkiem pod drzwi.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • wszystkie pomieszczenia znajdują się na poziome 0,
 • brak windy.
 • korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się,

3. Opis dostosowań:

 • wszelkich informacji udziela pracownik w hallu głównym.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami:

 • na parkingu dla interesantów znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, (poziom podstawowy),
 • możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

7. Toaleta:

 • na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 18 (pozostałe wydziały)

1. Wejście główne:

 • wejście do budynku z chodnika,
 • możliwość wjechania wózkiem pod drzwi.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • brak windy.
 • korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się,
 • schody dostępne i szerokie,

3. Opis dostosowań:

 • w godzinach pracy urzędu zapewniony jest swobodny dostęp do budynku.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami:

 • na parkingu dla interesantów znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, w punkcie informacyjnym na hallu głównym (poziom podstawowy),
 • możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

7. Toaleta:

 • na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...