Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych Z dniem 01 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dla mieszkańców Gdyni i Sopotu właściwym jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia.

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Z dniem 01 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dla mieszkańców Gdyni i Sopotu właściwym jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia.

 

Sprawy dotyczące kart parkingowych można załatwiać od wtorku do czwartku w godzinach 09:00 – 14:00 w Powiatowym Zespole ds. Orzekania w Gdyni, ul. Grabowo 2,  a w każdy piątek w godz.9:00-14:00 w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Sopocie, przy ul. Marynarzy 4, pokój nr2.

W związku z nowymi przepisami prosimy o osobiste stawiennictwo w siedzibie zespołu lub o kontakt telefoniczny (tel. 58/ 782 01 28) w celu ustalenia uprawnień do nowej karty parkingowej.

 

 Karty parkingowe wydane do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2014 r.

 

Orzeczenia wydane przed dniem 01 lipca 2014 r. nie uprawniają do uzyskania karty parkingowej na podstawie obowiązujących przepisów.

 

WYJĄTEK: uprawnienie do karty parkingowej na podstawie orzeczenia wydanego przed dniem 01 lipca 2014 r., zachowują  osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadające ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mające przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskują kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania.

 

Od dnia 01 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana będzie wyłącznie (na podstawie orzeczeń wydanych po 01 lipca 2014 r.):

 

  1. Osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności musi zawierać pozytywne wskazanie dotyczące spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna);
  2. Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (na podstawie wydanego po 01 lipca 2014 r. orzeczenia)  mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (orzeczenie o niepełnosprawności musi zawierać pozytywne wskazanie określone w art. 8 ust 3a pkt  2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym);
  3. Placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

Osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności - od dnia 01 lipca 2014 r. - nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej.

 

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat.

 

WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

- Osoby, która nie ukończyła 18. r.ż. za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni  przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
- Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
- Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

 

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotacje o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

 

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 

- Jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy,
- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej; opłatę w wysokości 21 zł (słownie: dwadzieścia jeden zł) należy wpłacić na  rachunek bankowy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni,  ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

 

Nordea Bank Polska SA O/Gdynia

63 1440 1026 0000 0000 0147 1155

 

Składając wniosek, przedstawia się do wglądu:

- Oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wraz z pozytywnym wskazaniem dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
- Dokument tożsamości;

 

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu  przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

 

Do pobrania:

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej

źródło: Sopot.pl