Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Miasta Sopotu informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu następujących uchwał:

  • Nr VIII / 138 / 2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast w mieście  Sopocie  (symbol planu R-4/01),
  • Nr VIII / 139 / 2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Obrońców Westerplatte, Czyżewskiego w mieście Sopocie w zakresie terenu 09.Uk  (symbol planu C-1/08 a).

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do tych projektów planu i prognoz oddziaływania na środowisko do 13 września 2019 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Sopotu na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

lub w siedzibie Urzędu Miasta, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16).

***

Prezydent Miasta Sopotu zawiadamia również o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic 23 Marca, Zacisze, Piaskowa, Okrężna, Księżycowa w mieście Sopocie (M-3/01), w zakresie objętym kartą terenu nr 13,
  2. dla terenu położonego między al. Wojska Polskiego, Laskiem Karlikowskim a ul. Bitwy pod Płowcami w mieście Sopocie (R-3/05 a)

od 26 sierpnia do 16 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 107, w godzinach: w poniedziałki od 10.00 do 18.00, a od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00.

By mieszkańcy mogli wziąć udział w opracowaniu projektu tego dokumentu, 9 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27 w sali nr 58 zostaną przeprowadzone dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami:

  1. dla rejonu ulic 23 Marca, Zacisze, Piaskowa, Okrężna, Księżycowa w zakresie objętym kartą terenu nr 13 o godzinie 15.30,
  2. dla terenu położonego między al. Wojska Polskiego, Laskiem Karlikowskim a ul. Bitwy pod Płowcami o godzinie 16.30.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Należy składać je na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres:

Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

lub w siedzibie Urzędu Miasta, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16)

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia  uwag będzie Prezydent Miasta Sopotu.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sopotu

źródło: Sopot.pl