Konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie

Książki na regałamch bibliotecznych
Fot. Feepik

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie. Szczegółowe informacje dotyczące warunków, wymaganych dokumentów oraz terminów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sopotu w zakładce „Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych”

Par.1 Informacje ogólne

 1. Nazwa i adres instytucji: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie ul. Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot.
 2. Stanowisko, wymiar czasu oraz forma zatrudnienia: dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie, pełen etat, powołanie na czas określony 3-7 lat.
 3. Zakres głównych zadań dyrektora:
 • kierowanie działalnością biblioteki, w tym realizacja zadań wynikających z Kodeksu pracy;
 • zarządzanie finansami oraz mieniem instytucji;
 • realizacja zadań statutowych;
 • reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
 • współdziałanie z innymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa;
 • pozyskiwanie środków finansowych innych niż dotacje Organizatora.

Par.2 Kryteria wyboru kandydatów oraz wymagane dokumenty

 1. Kryteria niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym przynajmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym;
 • nieposzlakowana opinia;
 • dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej;
 • terminowe złożenie kompletu dokumentów.
 1. Kryteria preferowane:
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury, w szczególności ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o bibliotekach;
 • wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji oraz przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych oraz prawa pracy;
 • doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych oraz animacji i edukacji kulturalnej;
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie;
 • znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Sopotu;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych;
 • dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
 • komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem;
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czasu.
 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie
 • życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, w formie pisemnej oraz elektronicznej (PDF);
 • autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie na okres minimum 3 lata, uwzględniające możliwości budżetowe instytucji. Koncepcja w formie pisemnej oraz elektronicznej (PDF), maksymalnie 10 stron w formacie A4 powinna zawierać:
 1. strukturę organizacyjną instytucji w tym koncepcję programowo-organizacyjną filii nr 2 (ul. Józefa Kraszewskiego 26), 6 (ul. 23 Marca 77C) i 8 (ul. Mazowiecka 26), ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki i potencjału społecznego poszczególnych miejsc;
 2. planowane formy współpracy między Miejską Biblioteką Publiczną w Sopocie a podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i lokalną społecznością;
 3. plan najważniejszych dla instytucji wydarzeń oraz aktywności w sferze kultury;
 • odpis lub kserokopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia;
 • odpis lub kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1440);
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego kandydatury, przed powołaniem na stanowisko dyrektora, przedłoży zaświadczenie o niekaralności KRS;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór dokumentu jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej na stornie internetowej bip.sopot.pl w zakładce Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych;
 • do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

Par. 3 Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Wniosek wraz załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie. NIE OTWIERAĆ” na adres : Urząd Miasta Sopotu, Wydział Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub złożyć w Kancelarii Ogólnej – pok. nr 16 (adres jak wyżej).
 2. Termin dostarczenia kompletu dokumentów mija 08.2020 roku o godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane;
 3. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Par. 4 Postępowanie konkursowe

 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, a planowany termin jego zakończenia ustala się na dzień 30.09.2020 roku.
 2. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w par. 2.
 3. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Sopotu powoła odrębnym zarządzeniem Komisję Konkursową określając jej skład i tryb pracy;
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach:
 • Etap I – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów;
 • Etap II – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidulanie;
 1. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
 2. Prezydent Miasta Sopotu podejmie decyzję o powołaniu dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie najpóźniej do dnia 30.11.2020 roku. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 3. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie zostanie powołany przez Prezydenta Miasta Sopotu na okres od 3 do 7 lat. Przewidywany termin objęcia stanowiska 1 stycznia 2021 roku.

Par. 5 Informacje dodatkowe

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie udziela Wydział Kultury i Sportu, Justyna Mazur-Dziadkiewicz, 58 521 36 77, justyna.mazur@um.sopot.pl. Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Biblioteki (tel. 58 551 12 87; sekretariat@mbp.sopot.pl). 

źródło: Sopot.pl