Projekty inwestycji, środowisko i edukacja – po sesji Rady Miasta Sopotu

Widok z góry na plażę i Sopot, dużo zieleni
Fot. Fotobank.PL/UMS

Sopocka Rada Miasta podjęła uchwały dotyczące przygotowania do aplikacji o środki z Rządowego Funduszu – Polski Ład, przyjęła sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska podsumowując 10 ostatnich lat starań o najwyższą jakość powietrza i wód, a także zdecydowała o założeniu na terenie miasta uli, w których zamieszkają miododajne pszczoły.

Sopot aplikuje do Rządowego Funduszu – Polski Ład 

Sopot przygotowuje się do złożenia aplikacji do Rządowego Funduszu – Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Planowane jest złożenie następujących projektów: 

  1. Budowa pojemników podziemnych i półpodziemnych do segregacji odpadów w rejonie pasa nadmorskiego w Sopocie wraz z modernizacją niezbędnej infrastruktury – limity wydatków: w 2022 r. i 2023 r. po 2,5 mln zł   
  2. Przebudowa układu drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie – limity wydatków: w 2022 r. 6 mln zł, w 2023 r. 10 mln zł
  3. Rewitalizacja ulicy Kolejowej w Sopocie – limity wydatków: w 2022 r. 2 mln zł, w 2023 r. 8 mln zł.  

Planowany wkład własny gminy wyniesie 5 proc., a poziom dofinansowania wynieść może do 95 proc. Sopoccy radni wykonali pierwszy krok do realizacji tych projektów, dostosowując wieloletnią prognozę finansową gminy i umieszczając tam możliwość poniesienia wydatków na te trzy inwestycje.   

10 lat troski o środowisko 

Rada Miasta przyjęła Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sopotu na prawach powiatu na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2020. Jest to dokument podsumowujący 10 lat dbałości o środowisko naturalne, czystość powietrza, odprowadzenie wód deszczowych, edukację ekologiczną i wiele innych aspektów.

W obszernym raporcie znajdują się nie tylko dane statystyczne, ale również dokumentuje on poniesione przez te lata wydatki na ochronę środowiska. Można się z nim zapoznać poniżej.

W Sopocie zamieszkają pszczoły 

Przy realizacji projektu wybranego w budżecie obywatelskim konieczna była zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku. Wprowadzone zapisy dotyczą dopuszczenia lokalizacji uli z pszczołami miododajnymi (20 rojów) na nieruchomościach niezamieszkałych. Sprecyzowane zostały również warunki lokalizacji uli oraz ich ogrodzenia i oznakowania. Pierwsze ule zostaną zasiedlone przez pszczoły na obszarze ujęcia wody Nowe Sarnie Wzgórze.  

Zmiana nazwy Zespołu Szkół Handlowych 

Od 1 września 2021 r. Zespół Szkół Handlowych zmieni nazwę na Zespół Szkół Technicznych w Sopocie przy ul. Wejherowskiej 1. Zmiana wynika ze zmienionego profilu kształcenia. Dyrekcja szkoły w porozumieniu z rodzicami i uczniami szkoły wystąpiła do Rady Miasta o zmianę nazwy placówki. W skład zespołu wchodzić będą trzy jednostki, których nazwy również zostały zaktualizowane: 

  • Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Zespole Szkół Technicznych w Sopocie przy ul. Wejherowskiej 1
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Zespole Szkół Technicznych w Sopocie przy ul. Wejherowskiej 1
  • Szkoła Policealna nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Sopocie przy ul. Wejherowskiej 1. 

Ponadto radni przyjęli „Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2021-2023”.  

Czytaj również:

źródło: Sopot.pl