Po XXVII sesji Rady Miasta Sopotu   

Budynek Urzędu Miasta w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Sopoccy radni spotkali się na stacjonarnym posiedzeniu pierwszy raz od czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady Miasta, Piotra Bagińskiego. Podczas obrad zatwierdzili plan miejscowy pozwalający na budowę nowego sanatorium, ustanowili trzy pomniki przyrody, wydłużyli czas płatnego parkowania do godz. 22.00, a także wyrazili zgodę na ustawienie w Sopocie pomnika słynnego burmistrza.  

Radni poparli inicjatywę budowy pomnika Paula Puchmüllera. List intencyjny w tej sprawie złożyło środowisko architektów i konserwatorów zabytków związanych z Sopotem. Pomnik tego wybitnego sopocianina zostanie wzniesiony przed budynkiem Urzędu Miasta Sopotu jako symbol docenienia ponad 20-letniej pracy architekta miejskiego, który zaprojektował najważniejsze budynki w mieście – w tym także sopocki ratusz, stanowiące do dziś zabytki architektury. 

Zarząd Dróg i Zieleni przedstawił propozycję zmian w strefach płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie. Zmiany wynikają z nowych regulacji prawnych, ale również zmian postulowanych przez mieszkańców w kwestii rozszerzenia strefy płatnego parkowania oraz przedłużenia czasu pobierania opłat do godziny 22.00 od poniedziałku do piątku na całym obszarze strefy płatnego parkowania. Stawki za parkowanie oraz abonamenty nie zmieniają się.  

Wiceprezydent Marcin Skwierawski podczas dyskusji wspomniał o planowanej wymianie parkometrów. Podkreślił także, że nie da się zapanować nad parkowaniem w centrum miasta bez możliwości nakładania opłat za parkowanie w weekendy. Prezydent Jacek Karnowski zaapelował do sopockich radnych PiS o wywarcie wpływu na partię rządzącą, w kwestii wprowadzenia zmian w ustawie i umożliwienie mniejszym miastom wprowadzenia płatnego parkowania w weekendy.    

Zakład Oczyszczania Miasta przedstawił propozycje zmian w opłatach i zakresie dodatkowych usług oferowanych przez jednostkę. Niewielkiej zmianie uległa opłata za mycie pojemników na odpady, jednocześnie wprowadzono nową usługę ich dezynfekcji. Określono ceny wywozu odpadów remontowych w workach o pojemności 1 m sześc., dzieląc je na dwie stawki: na czyste odpady remontowe zawierajcie gruz, beton tynk, ceramikę itp. oraz odpady zmieszane zawierające również płyty karton-gips, stelaże, rury, PCV, folie, tapety, drewno, styropian i armaturę. Dodatkowo zakład zrezygnował z oferowania usługi podstawiania kontenerów na odbiór odpadów poremontowych z uwagi na brak możliwości segregacji odpadów we własnym zakresie.  

Ustanowiono 3 kolejne pomniki przyrody znajdujące się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Są to:  

  • buk zwyczajny o wysokości 29 m, obwodzie pnia 330 cm, mierzonym na wysokości 130 cm i wieku ok. 170 lat, nadając mu numer 40 w gminnym rejestrze pomników przyrody i nazwę: „Drzewo Przyjaciół Sopotu”, 
  • dąb bezszypułkowy o wysokości 30 m, obwodzie pnia 376 cm, mierzonym na wysokości 130 cm i wieku ok. 180 lat, nadając mu numer 41 w gminnym rejestrze pomników przyrody i nazwę: „Sopocki Bartek”, 
  • buk zwyczajny o wysokości 28 m i obwodach pni 229 cm i 178 cm, mierzonych na wysokości 130 cm i wieku ok. 165 lat, nadając mu numer 42 w gminnym rejestrze pomników przyrody i nazwę: „Sopocki Drzewiec”. 

Przyznano dotacje konserwatorskie w kwocie 167 tys. zł na remont budynków mieszkalnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Sopotu. 

Rada Miasta wyraziła zgodę na nabycie przez gminę działek położonych przy ul. Okrzei w Sopocie. Są to działki kupione przez dewelopera w 2018 r. Obecnie zagospodarowane zostały przez sprzedającego zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym na ogólnodostępny ciąg pieszy. Wyrażono również zgodę na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej położonej w Sopocie przy ul. Haffnera przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług.  

Radni uchwalili miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między al. Wojska Polskiego, Laskiem Karlikowskim a ul. Bitwy pod Płowcami. 

Uchwalenie planu pozwoli na zagospodarowanie jednego z najbardziej atrakcyjnych terenów miasta w pasie nadmorskim. Jednocześnie w połączeniu z terenami już zainwestowanymi stworzy możliwość organizacji nowego centrum Uzdrowiska Sopot. Plan dopuszcza funkcje usługowe ograniczając je do funkcji takich jak: ochrona zdrowia, działalność basenów solankowych oraz hotelowej pod warunkiem prowadzenia działalności z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Zatwierdzony plan umożliwi miastu budowę nowej infrastruktury uzdrowiskowej w oparciu o solankę i znajdujący się na tym terenie Zdrój św. Wojciecha.  

źródło: Sopot.pl