Sopockie obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Dwie uśmiechnięte kobiety stają przed budynkiem, jedna trzyma bukiet kwiatów
Fot. materiały UMS

Otwarcie nowego mieszkania chronionego, wyróżnienia dla najlepszych opiekunek, dyplomy dla rodzin zastępczych z wieloletnim stażem oraz podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz mieszkańców Sopotu potrzebujących wsparcia. W taki sposób Sopot obchodził Dzień Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada.

– Obecny rok, kolejny w dobie pandemii COVID-19, jest rokiem wzmożonych działań w obszarze pomocy społecznej – mówiła Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu wręczając podziękowania na ręce Marleny Jasnoch, zastępcy dyrektora sopockiego MOPS. – Pracownicy socjalni, opiekunowie środowiskowi, pełniący służbę społeczną, to osoby, które od wielu miesięcy, mimo zagrożeń i przeciwności, wspierają, inspirują, motywują potrzebujących i dają nadzieję na odmianę losu. Dziękuję im za ogromne zaangażowanie w codzienną pracę.

Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, podkreśla, że Dzień Pracownika Socjalnego to święto wszystkich osób otwartych na potrzeby drugiego człowieka.

– Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób, instytucji i organizacji, stworzyliśmy w Sopocie sieć wsparcia dla osób wykluczonych, potrzebujących pomocy. Wspólne działania pozwalają objąć te osoby kompleksowym wsparciem. Wielowymiarowa praca przynosi dobre rezultaty i daje szansę na odzyskanie samodzielności życiowej – podkreśla dyrektor MOPS.

Mieszkania wspomagane szansą na usamodzielnienie i wyjście z kryzysu

Jedną z form wsparcia, przygotowującą pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia, jest mieszkanie chronione.

Sopot sukcesywnie poszerza bazę lokalową mieszkalnictwa wspomaganego. W czwartek, 18 listopada, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu przekazał klucze do nowego mieszkania chronionego usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej.

Pierwsze tego typu mieszkanie powstało w Sopocie w 2001 roku i pełniło 2 funkcje: mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz interwencyjnego miejsca noclegowego dla osób i rodzin doświadczających przemocy – w ramach interwencji kryzysowej. Obecnie mieszkanie w całości przeznaczone jest dla osób dotkniętych problemem przemocy. Oprócz wsparcia psychologicznego i prawnego, bardzo ważne jest odizolowanie osób krzywdzonych od osoby stosującej przemoc i umieszczenie ich w  bezpiecznym miejscu.

Nowe mieszkanie chronione przeznaczone jest dla 5 wychowanków, którzy opuścili instytucjonalną bądź rodzinną pieczę zastępczą i postanowili wejść w proces usamodzielniania. Mieszkanie znajduje się w budynku komunalnym,  niedawno oddanym do użytku. Jest na parterze, ma niezależne wejście. Dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, jak również do przyjęcia matki z dzieckiem.

W procesie usamodzielnienia młodym ludziom towarzyszą specjaliści z Działu Pieczy Zastępczej MOPS Sopot, m.in. pracownik socjalny, pedagog, psycholog, konsultant prawny. Zapewniają pomoc zarówno w sferze emocjonalnej, jak i przy załatwianiu spraw formalnych, urzędowych.

Pełnoletni wychowankowie mogą także liczyć na wsparcie finansowe, np. na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie czy na zagospodarowanie. Pracownicy MOPS współpracują z Wydziałem Lokalowym UM w Sopocie, by młodzi ludzie otrzymali lokal socjalny lub wspierają w wynajęciu mieszkania. Pomagają w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i znalezieniu pracy, zachęcają do udziału w szkoleniach aktywizujących i kursach dokształcających.

Dyplomy uznania dla rodzin zastępczych z wieloletnim stażem

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego prezydent Sopotu podziękował także rodzinom zastępczym za ich ogromne zaangażowanie i profesjonalną opiekę nad powierzonymi dziećmi. Dyplomy uznania otrzymały 4 rodziny, które pełnią swoją funkcję ponad 10 lat.

Różne powody sprawiają, że rodzice nie mogą lub nie potrafią zaopiekować się własnymi dziećmi. Dla takich dzieci szansą na bezpieczne dzieciństwo i prawidłowy rozwój jest rodzina zastępcza.

– Obdarzyli Państwo dzieci umieszczone pod Waszą opieką miłością, ciepłem i troską, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i stabilizację. Dzieci te odnalazły w Państwa domu wzór szczęśliwej rodziny. Wasze ogromne zaangażowanie, cierpliwość, poświęcenie i wytrwałość, zasługują na słowa uznania – to słowa podziękowania, które skierował prezydent Jacek Karnowski do rodzin zastępczych.

Rodziny zastępcze objęte są kompleksowym wsparciem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. W przygotowaniu na przyjęcie dziecka pomaga rodzinie koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który wspiera ją również w późniejszym wypełnianiu powierzonej roli. W zależności od indywidualnych potrzeb, rodzina otrzymuje również pomoc psychologiczną, pedagogiczną czy prawną. Rodzice zastępczy mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach, grupach wsparcia oraz otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dzieci bądź remontu mieszkania. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, a rodziny zastępcze zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy z MOPS.

Najlepsza Opiekunka Środowiskowa Roku

Już po raz 13. prezydent Sopotu przyznał wyróżnienia w plebiscycie „Najlepsza Opiekunka Środowiskowa Roku”.  Tytuł ten otrzymały dwie panie, które opiekują się starszymi, niesamodzielnymi mieszkańcami Sopotu w ich domach. Przyznano również 4 wyróżnienia. Opiekunki  zostały nominowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz  Fundację „Niesiemy Pomoc” – organizacje, które świadczą na zlecenie miasta usługi opiekuńcze dla mieszkańców Sopotu.

Zawód opiekunki środowiskowej zajmuje ważne miejsce w systemie pomocy społecznej. Opiekunka współpracuje z pracownikiem socjalnym, czasem również z psychologiem czy pielęgniarką. Dzięki takiemu zespołowi można zapewnić właściwą opiekę, która umożliwia osobie niesamodzielnej pozostanie w środowisku rodzinnym.

Usługi opiekuńcze obejmują m.in. pomoc w codziennych sytuacjach (np. sporządzanie lub dostarczanie posiłków), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację (np. toaletę całego ciała, zapobieganie odleżynom) oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. wychodzenie na spacery, pomoc w kontakcie z instytucjami).

„Najlepsza Opiekunka Środowiskowa Roku” to jedno z nielicznych w Polsce wyróżnień przyznawane od 2009 r. opiekunkom środowiskowym, w dowód uznania za ich pracę na rzecz osób starszych i niesamodzielnych.

Srebrne Drzewko

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Srebrne Drzewko. Nagroda ta przyznawana jest za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej.

– To nagroda dla wszystkich pracowników sopockiego ośrodka pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji, które wspierają mieszkańców Sopotu znajdujących się w trudnej sytuacji – podkreśla dyrektor MOPS. – Dzięki dobrej współpracy możemy skutecznie pomagać i oferować szeroki wachlarz usług społecznych dla osób w różnym wieku i o różnych potrzebach. 

Czytaj również:

źródło: Sopot.pl