Jakość powietrza w Sopocie

Bardzo dobra
Aktualizacja: 12.06.2024 21:25
SO2
Bardzo dobry
NO2
Bardzo dobry
PM10
Bardzo dobry
CO
Bardzo dobry
Kolor niebieski i ciemnoniebieski informuje

jest bardzo dobrze, możesz korzystać ze "świeżego" powietrza bez ograniczeń;

Kolor zielony informuje

osoby wrażliwe (dzieci, osoby starsze) powinny ograniczyć aktywność ruchową w pobliżu ruchliwych szlaków komunikacyjnych;

Kolor żółty radzi

wybieraj na spacer tereny odległe od ulic o dużym natężeniu ruchu i dzielnic mieszkaniowych opalanych węglem;

Kolor pomarańczowy ostrzega

aktywność ruchowa na wolnym powietrzu wskazana tylko dla osób zdrowych, zostaw samochód w domu;

Kolor czerwony alarmuje

jeżeli masz kłopoty ze zdrowiem pozostań w domu, w razie dolegliwości skontaktuj się ze swoim lekarzem, zamknij okna. Jeżeli jesteś zdrowy zostaw samochód w domu, skorzystaj z transportu publicznego lub roweru.

Sposób liczenia indeksu jakości powietrza

Indeks jakości powietrza jest obliczany wyłącznie na podstawie 1-godzinnych danych niezweryfikowanych ze stacji automatycznych dla następujących substancji : dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), pył zawieszony PM10, pył PM2,5, ozon (O3),benzen (C6H6) oraz tlenek węgla (CO). Wartość indeksu jakości powietrza liczona jest z poniższej tabeli zakresów wyznaczonych dla 6 klas indeksu (średnie 1-godzinne), gdzie liczone są indeksy indywidualne dla poszczególnych zanieczyszczeń przez porównanie pomierzonej wartości zanieczyszczenia z zadanymi wartościami progowymi. Następnie indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego dla danego zanieczyszczenia. Poszczególne klasy są zgodne z polskim indeksem jakości powietrza publikowanym na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current, natomiast kolorystyka i nazewnictwo pochodzi ze strony www.armaag.gda.pl.

Jakość powietrza (Indeks) PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] O3 [µg/m3] NO2 [µg/m3] SO2 [µg/m3] C6H6 [µg/m3] CO [mg/m3]
Bardzo dobra (1)
0-20 0-12 0-70 0-40 0-50 0-5 0-2
Dobra (2)
21-60 13-36 71-120 41-100 51-100 6-10 3-6
Zadowalająca (3)
61-100 37-60 121-150 101-150 101-200 11-15 7-10
Dostateczna (4)
101-140 61-84 151-180 151-200 201-350 16-20 11-14
Zła (5)
141-200 85-120 181-240 201-400 351-500 21-50 15-20
Bardzo zła (6)
>200 >120 >240 >400 >500 >50 >20
źródło: Fundacja ARMAAG – http://armaag.gda.pl/indeks_jakosci_powietrza/liczenie_indeksu.htm
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...