Sopot, tu się oddycha!

Dwoje ludzi stoji na oszronionym molo patrząc na zamarznięte morze.
UMS/fotobank.PL

By Sopot stał się miastem o najczystszym powietrzu, trzeba było wspólnego wysiłku mieszkańców i konsekwentnej polityki władz miasta. Opłacało się. W Sopocie faktycznie oddycha się czystym powietrzem, a problem smogu nie występuje.

„Konsekwencja popłaca. Przez ostatnie 20 lat emisja CO, SO i pyłów została zredukowana o 100%. Stężenie jest zdecydowanie poniżej dopuszczalnego poziomu, przekroczenia norm pyłów w powietrzu zdarzają się przez 1-4 dni w roku (dopuszczalne jest rocznie aż 35 dni). Warto było podjąć te wszystkie działania, bo ich efekty są spektakularne. W Sopocie można bezpiecznie oddychać czystym powietrzem. Zapraszam do Sopotu” – wyjaśnia Jacek Karnowski prezydent Sopotu.


Od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzona jest konsekwentna polityka środowiskowa w zakresie obniżania niskiej emisji. W wyniku działań związanych z termomodernizacją budynków i modernizacją źródeł ciepła przeprowadzonych w latach 1990 – 2010 uzyskano spektakularny procent redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ukoronowaniem tej polityki jest zrealizowany w roku 2016 projekt uciepłownienia Górnego Sopotu i tym samym likwidacja największego emitora gazowego – kotłowni na Brodwinie. W 2016 r. firma GPEC wybudowała w Sopocie 17 km nowoczesnej sieci ciepłowniczej. Dzięki temu ok. 100 budynków w Górnym Sopocie ma już ciepło z sieci. Z nowego źródła ciepła z powodzeniem korzysta 15 tys. sopocian.

Wspieramy mieszkańców systemem dopłat

Wśród działań wspierających mieszkańców w zakresie modernizacji źródeł ciepła jako głównych źródeł niskiej emisji można wymienić:

1. Prowadzony od 1997 r. program dopłat do wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne. Od 1997 r. wysokość udzielonych z budżetu Gminy Miasta Sopotu dotacji na likwidację węglowych źródeł ciepła wyniosła łącznie ponad 420 tys. zł.

2. Od 2014 r. Gmina w imieniu mieszkańców występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste Powietrze Sopotu" i otrzymuje dotacje na wymianę pieców węglowych na ekologiczne. Od 2014 r. zlikwidowanych zostało 60 źródeł ciepła na paliwo stałe w ramach ww. konkursu, a pozyskane przez Gminę środki finansowe przekroczyły 115 tys. zł.

3. Dnia 1 marca 2017 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Sopotu dla mieszkańców lokali komunalnych, którzy na własny koszt wymienią ogrzewanie węglowe na proekologiczne wprowadzono obniżkę czynszu o 50% do końca 2019 r.

4. W ramach dotacji celowych ze środków budżetu Gminy dofinansowywane są inwestycje polegające na likwidacji istniejącego źródła ciepła i przyłączenie do sieci ciepłowniczej - od 2008 r. przyłączonych zostało 155 węzłów (budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej) o łącznej mocy 37,24 MW.

Realizowane programy i projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej w mieście poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza:

1. W ramach dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu dofinansowywane są inwestycje polegające na zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pomp ciepła. Od 2012 r. z budżetu Gminy Miasta Sopotu udzielono dotacji na kwotę ok. 95 tys. zł. Między innymi we współpracy z Miastem w 2016 r. na 9 budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie zainstalowane zostały ogniwa fotowoltaiczne, które mogą rocznie wyprodukować 137 MWh energii elektrycznej.

2. W celu ograniczenia emisji CO2 Miasto Sopot bierze udział w projekcie, dotyczącym modernizacji oświetlenia zewnętrznego. W ramach projektu planowana jest kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii.
Łącznie wymienionych zostanie 1293 punktów świetlnych, co stanowi 30% całego oświetlenia. Po wykonanej modernizacji obniżą się koszty konserwacji oraz zmniejszy się zużycie energii elektrycznej. Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszony pobór prądu wpłyną bezpośrednio na znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych – roczna redukcja emisji CO2 wyniesie ok. 460 ton. Szacuje się, że emisja zmniejszy się nawet o 66%.

3. W ramach projektu ENSURE („Oszczędności energii w obszarach miejskich poprzez rewaloryzację i nowe sposoby zaopatrzenia w energię”), którego celem było zbadanie możliwości podnoszenia efektywności energetycznej w mieście Sopocie poprzez inwestycje termomodernizacyjne oraz analizę możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarce energetycznej miasta wykonano termomodernizację zabytkowego budynku sopockiej szkoły muzycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne). Termomodernizacja opierała się przede wszystkim na: wymianie wewnętrznej instalacji grzewczej, ociepleniu stropów (piwnicznego i nad ostatnią kondygnacją) i stropodachów, wymianie drzwi i stolarki okiennej, montażu 23 ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 kW (130W każdy). Inwertery zostały zainstalowane na poddaszu. Zasilają one instalację elektryczną budynku. Wszystkie te działania wpłynęły korzystnie na efektywność energetyczną budynku, a roczne zapotrzebowanie na energię zmniejszyło się o ok 40%.

4. Program „Rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu”, którego jednym z celów jest kompleksowa odnowa zabytkowej zabudowy mieszkaniowej przy udziale programów pomocowych dla wspólnot mieszkaniowych. W ciągu 18 lat (od 1998 r. do 2016 r.) obowiązywania programu wyremontowano 394 budynki wspólnot mieszkaniowych. Wydatki poniesione przez Gminę Miasta Sopotu to ok. 19 mln zł.

5. W ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Sopocie” zaplanowano modernizację energetyczną wraz z systemem zarządzania energią w 25 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu (głownie szkoły i przedszkola). Projekt realizowany będzie w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Przedmiotem projektu jest wykonanie audytów energetycznych i efektywności energetycznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz poprawiających efektywność energetyczną budynków. Planowane efekty: zmniejszenie zużycia energii (3 mln kwh/rok), redukcja emisji CO2 (770 ton CO2/rok), wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Jakość powietrza zależy od wielu czynników. Same programy proekologiczne na nic się zdadzą, jeśli wszyscy, wspólnie nie zadbamy o jego czystość. Stąd tak ważne jest by palić w piecach materiałami do tego przeznaczonymi. Pieców w Sopocie jest już niewiele, ale nawet one mogą zepsuć to, nad czym wszyscy tak ciężko pracowali.

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Straż Miejska ma prawo dokonać kontroli czym palone jest w piecu. Takiej kontroli może dokonać umundurowany strażnik po okazaniu imiennego upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Sopotu.
Kontroli takiej można dokonać w godzinach od 6.00 – do 22.00, zaś w zakładach pracy prze całą dobę.
W przypadku ujawnienia termicznego przetwarzania odpadów, na podstawie art. 191 ustawy o odpadach, osoba taka podlega karze aresztu lub grzywny do 5 tys. zł.
Niedopuszczenie funkcjonariusza do przystąpienia do czynności kontrolnych również niesie za sobą określone (art. 225, par. 1 kk) konsekwencje prawne – pozbawienie wolności do 3 lat. Do tej pory nie zdarzyło się aby strażnicy nie zostali wpuszczeni w celu dokonania kontroli.
Na przestrzeni ostatnich miesięcy SM dokonała 18 kontroli, głównie na wniosek mieszkańców okolicznych posesji, ujawniono 1 przypadek nieprawidłowego spalania odpadów. Zakończyło się to mandatem karnym” – informuje Tomasz Dusza, komendant Straży Miejskiej w Sopocie.  

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...