OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla sopocian.

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla sopocian.

Zadanie będzie realizowane w formie powierzenia, a planowana kwota dotacji wynosić będzie 59 946,00 zł.

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

3) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art.11 ust. 3 pkt 2 ustawy;

4) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

Oferty należy składać do dnia 8 grudnia 2015 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!).

Do pobrania:
Ogłoszenie konkursowe – nieodpłatna pomoc prawna

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...