Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze

materiały WFOŚiGW

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko W Urzędzie Miasta Sopotu działa Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na:

 • Audyt energetyczny, który umożliwi uzyskanie kompletnej informacji o potrzebach budynku i pozwoli najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze źródło ciepła i uzyskać maksymalną dotację, co przełoży się na niższe rachunki za ogrzewanie

 • Ocieplenie ścian, stropu, podłogi

 • Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej

 • Wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe

 • Instalację CO i CWU

 • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

 • Mikroinstalację fotowoltaiczną

Gminny konsultant udziela mieszkańcom informacji o zasadach programu oraz wspiera przy składaniu wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji.
Mieszkaniec, który chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta, powinien umówić się telefonicznie na spotkanie. Po przygotowaniu wniosku pracownik Urzędu przekazuje go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Procedura wnioskowania poprzez gminny punkt konsultacyjny:

 1. Zadzwoń pod numer telefonu: 58 52 13 793 i umów się na osobiste spotkanie z gminnym konsultantem lub wypełnienie wniosku online.
 2. Przygotuj dane niezbędne do wypełnienia wniosku (lista znajduje się poniżej).

Program dedykowany jest dla Beneficjentów będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W programie Beneficjentów podzielono na trzy grupy intensywności dofinansowania:

 • poziom podstawowy – roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł
 • poziom podwyższony – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.411 ust.10g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • poziom najwyższy – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust.10 g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

Informacje, jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania);
 • adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu;
 • dane osobowe współmałżonka (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz współwłaścicieli nieruchomości (imię, nazwisko, adres zamieszkania) (jeśli dotyczy);
 • adres inwestycji, numer księgi wieczystej oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli przed rokiem 2009 deklaruje się przedział czasowy powstania budynku);
 • całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m2);
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego);
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku);
 • wysokość dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT po rozliczeniu);
 • osoby uprawnione do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie (ul. Kolejowa 14). Zaświadczenie może być wydane maksymalnie na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia znajduje się w załączniku na końcu niniejszej informacji.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI:

I. W zakresie wymiany źródła ciepła:

 • rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego źródła ciepła;
 • informacja czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu;
 • jeśli w budynku oprócz źródła ciepła na paliwo stałe istnieje inne czynne źródło ciepła np. piec gazowy służący jako podgrzewacz wody lub sezonowo do ogrzewania budynku – proszę podać ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych);
 • jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet – informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign);
 • informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej (rurki, grzejniki, kolektory słoneczne).

Przydatne linki:

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Sopotu. 

Szczegółowe informacje:

 • Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Sopocie
 • ul. T. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
 • tel. 58 52 13 793
 • e-mail: czyste.powietrze@sopot.pl 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...