Pomogą wrócić do pracy

Kobieta z laptopem
Fot. Pixabay

Osoby pozostające bez zatrudnienia mogą wziąć udział w bezpłatnym projekcie, który pomoże im sprawnie powrócić na rynek pracy i znaleźć zatrudnienie. Projekt firmy NS Konsulting skierowany jest do osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wzięcia udziału w projekcie.

NS Konsulting Sp. z o.o. realizuje projekt „Zwolniony? Ponownie zatrudniony!”, na terenie województwa pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.06. Adaptacyjność pracowników.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn). Program skierowany jest szczególnie do osób, które:

  • mają niskie kwalifikacje zawodowe,
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • są w wieku 50 i więcej lat.

Uczestnicy projektu otrzymają następujące formy wsparcia:

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb z doradcą zawodowym.
  • Wsparcie psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem.
  • Pośrednictwo pracy.
  • Szkolenia zawodowe. Tematyka szkoleń zgodna z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestników projektu i pomorskiego rynku pracy. Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe maksymalnie w wysokości (120 proc. zasiłku).
  • Kompetencje cyfrowe (szkolenie komputerowe), certyfikat ECDL.
  • Staż zawodowy – 3 miesiące. Stypendium stażowe 997,40 zł netto/mc (120 proc. zasiłku)

Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie pomorskim.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Robertem Bojanowskim, rekruterem projektu: e-mail rekrutacja.projekt.2018@gmail.com lub pod nr telefonu: 660 965 781.

Dokumenty aplikacyjne, regulamin oraz informacje o projekcie znajdują się na stronie projektu

„Zwolniony? Ponownie zatrudniony!”

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...