Smart City – termomodernizacja i system zarządzania energią

Od lewej, siedzą przy stole podczas podpisywania umowy: Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i Jan Woźniak, dyrektor generalny Engie Services.
Od lewej: Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i Jan Woźniak, dyrektor generalny Engie Services. Fot. Fotobank.PL/UMS

Miasto Sopot przystępuje do realizacji bardzo istotnego projektu kompleksowej termomodernizacji 25 budynków użyteczności publicznej, w tym 12 szkół, 2 sal gimnastycznych, 7 przedszkoli i żłobka, 2 ośrodków kultury oraz Domu Dziecka i Centrum Kształcenia Ustawicznego. We wszystkich budynkach zostanie wdrożony nowoczesny System Zarządzania Energią. Projekt o całkowitej wartości ponad 37,5 mln zł realizowany będzie przez miasto w formule PPP oraz z wykorzystaniem środków unijnych.

Partner prywatny zrealizuje w ciągu dwóch lat z własnych środków wszystkie prace inwestycyjne w sopockich placówkach. Na jego wynagrodzenie złoży się cześć dotacji unijnej (w wysokości ponad 8 mln zł), oszczędności energetyczne po zakończeniu procesu inwestycji (około 1 mln zł rocznie – czyli około13 mln zł do 2033 r.) oraz dopłata ze strony miasta (raty kwartalne).

Przedsięwzięcie to jest częścią projektu unijnego, dofinansowanego w wysokości 9,89 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne. 

W przedszkolu nr 4 w Sopocie, w obecności marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, 17 kwietnia Gmina Miasta Sopotu podpisała z partnerem prywatnym umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”.

Projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną 25 budynków oświatowych oraz wychowawczo-opiekuńczych w Sopocie z zastosowaniem rozwiązań Smart City, obejmującej przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji (w 11 budynkach), modernizację oświetlenia wewnętrznego (we wszystkich 25 budynkach), instalację odnawialnych źródeł energii (w 17 budynkach montaż ogniw fotowoltaicznych oraz w 2 budynkach montaż instalacji solarnych) oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Energią we wszystkich 25 budynkach.

W ramach głębokiej termomodernizacji wykonane zostaną m.in:

  • docieplenie przegród zewnętrznych, w tym ścian zewnętrznych, stropów nad piwnicą nieogrzewaną, stropodachów i dachów połączone z wykonaniem skutecznej izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych;
  • wymiana okien i drzwi zewnętrznych na okna i drzwi o lepszym współczynniku izolacyjności cieplnej;
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;
  • w wybranych budynkach zmiana źródła ciepła polegająca na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej;
  • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej;
  • modernizacja oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne uwzględniająca wymagane natężenie zapisane w Polskiej Normie;
  • w wybranych budynkach montaż instalacji fotowoltaicznej;
  • montaż systemu zarządzania energią.

System Zarządzania Energią umożliwi zdalny odczyt temperatur w budynkach objętych przedsięwzięciem, a następnie sterowanie instalacją grzewczą w taki sposób, aby zapewnione były odpowiednie temperatury wewnątrz pomieszczeń w trakcie użytkowania budynku. System automatycznie obniży temperaturę pomieszczeń do dopuszczalnej wartości minimalnej podczas przerw w użytkowaniu.

W ramach projektu wykonanych zostanie także wiele prac dodatkowych, głównie robót konserwatorskich w zabytkowych budynkach (m.in.: konserwacja lub odtworzenie elementów zabytkowej elewacji, powrót do historycznej kolorystyki czy konserwacja balustrad) oraz przebudowy (m.in. klatka schodowa w Domu Dziecka).

Wszystkie prace (poza termomodernizacją w 4 budynkach wykonanych przez Gminę Miasta Sopotu) zostaną zlecone do wykonania przez Partnera Prywatnego. Dodatkowo Partner Prywatny będzie zarządzał i utrzymywał wdrożony System Zarządzania Energią do końca 2032 r.

To trzeci już sopocki projekt PPP  – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Warto przy tym zaznaczyć, że jest jedynym projektem hybrydowym (realizowanym w formule partnerstwa publiczno- prywatnego oraz dofinansowanym z funduszy unijnych) realizowanym w województwie pomorskim.

Partner Prywatny został wyłoniony w procedurze zamówień publicznych. Do dialogu konkurencyjnego zgłosiło się pięć podmiotów. Ostatecznie oferty w przetargu złożyły cztery. Wybrane zostało konsorcjum złożone z: Kaliente sp. z o.o (lider) oraz partnerzy: Engie Services sp. z o.o., Izim sp. z o.o.

Projekt realizowany będzie od 17 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2033 r. Wynagrodzenie wykonawcy to 37 599 271,62 zł (z czego około 8 mln zł zostanie przekazanych z funduszy europejskich).

W efekcie projektu miasto uzyska realne oszczędności w wysokości ponad miliona złotych rocznie (mniejsze rachunki za energię), które będą wykorzystane na spłatę kosztów tej inwestycji termomodernizacyjnej.

– Projekt wpisuje się w nasze działania Smart City oraz troskę o jakość sopockiego powietrza – dodaje wiceprezydent Skwierawski. – Planujemy, iż w efekcie realizacji projektu nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych do otoczenia o 771,31 Mg CO2/rok oraz zmniejszy się roczne zużycie energii pierwotnej o 3 059 101,02 kWh.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...