Jak czytać uchwałę krajobrazową?

Widok z góry na plac Przyjaciół Sopotu
Fot. Fotobank.PL/UMS

7 czerwca 2018 r. w Sopocie weszła w życie uchwała krajobrazowa. W celu lepszego zrozumienia jej ustaleń, zachęcamy do zapoznania się ze skróconym przewodnikiem po uchwale.

Oddajemy w Państwa ręce uchwałę krajobrazową dla Sopotu, która pozwoli zrozumieć i wprowadzić w życie zasady umieszczania reklamy w przestrzeni publicznej, oparte na wytycznych tzw. ustawy krajobrazowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 774, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu).

Sopot od wielu lat zwraca szczególną uwagę na kwestię dotyczącą estetyki przestrzeni miejskiej. Celem uchwały krajobrazowej jest wyznaczenie norm, które nie tylko uporządkują obszar miasta, ale będą również wyznacznikiem działań dla przyszłych projektów architektonicznych. Dzięki wprowadzeniu w życie zasad uchwały krajobrazowej uzyskamy spójny i czysty wizerunek miasta, niezakłócony nachalną, krzykliwą reklamą, co pozwoli na podniesienie wartości wizualnej i estetycznej sopockiej przestrzeni miejskiej.

Jak czytać uchwałę krajobrazową?

Sopot został podzielony na obszary strukturalne od A do H, obszar indywidualnej promocji od a do m oraz obszar wyróżnionych przestrzenie publicznych układu komunikacyjnego. Każdy obszar obejmuje konkretne ulice i miejsca. W każdym z nich obowiązują szczegółowe zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Uchwała określa również szczegółowe zasady sytuowania szyldów, obiektów małej architektury i ogrodzeń dla obszaru całego miasta.

Co znajduje się na kolejnych stronach uchwały krajobrazowej dla Sopotu?

 1. ustalenia ogólne;
 2. ustalenia dla obszaru całego miasta;
 3. ustalenia szczegółowe w zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów dla obszaru całego miasta;
 4. ustalenia szczegółowe w zakresie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, innych niż szyldy, dla poszczególnych obszarów: strukturalnych od A do H, indywidualnej promocji w częściach od a do m, wyróżnionych przestrzeni publicznych układu komunikacyjnego;
 5. ustalenia szczegółowe w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej   architektury i ogrodzeń;
 6. przepisy przejściowe;
 7. przepisy końcowe.

Jaki jest podział na obszary?

 • Obszary strukturalne od A do H:

A – reprezentacyjnej przestrzeni w historycznym śródmieściu
B – historycznej przestrzeni miejskiej
C – strefy administracji i biznesu
D – tonowania reklam w strefie mieszkaniowej
E – ekspozycji walorów przestrzeni rekreacyjno-uzdrowiskowych
F – promocji w przestrzeniach rekreacyjno-sportowych
G – promocji w strefie plaż
H – ciszy reklamowej w strefie przyrodniczej

 • Obszar indywidualnej promocji:

a – Aquapark Sopot
b – Skansen Archeologiczny Grodzisko
c – teren kortów tenisowych
d – teatr
e – Skwer Kuracyjny i molo
f – plac Przyjaciół Sopotu, plac Zdrojowy, plac Jasia Rybaka
g – Opera Leśna
h – Stadion Leśny
i – Hipodrom Sopot – tor wyścigów konnych
j – hala widowiskowo-sportowa
k – Muzeum Sopotu
l – dworzec Sopot
m – stadion rugby

 • Obszar wyróżnionych przestrzeni publicznych układu komunikacyjnego:

a) ulic: Bohaterów Monte Cassino, 1 Maja, Jana Jerzego Haffnera, Powstańców Warszawy, Grunwaldzkiej, Bitwy pod Płowcami, Polnej, Władysława Łokietka,
b) alei Niepodległości,
c) terenów kolejowych.

Czym jest reklama?

Według definicji z tzw. ustawy krajobrazowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 774, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu), reklama – to upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne.

Jakie tablice reklamowe i urządzenia reklamowe można umieszczać w poszczególnych obszarach?

W wyznaczonych obszarach można umieszczać wyłącznie tablice i urządzenia reklamowe wskazane w § 6. uchwały krajobrazowej. Wyjątek stanowią reklamy i urządzenia reklamowe dopuszczone w przepisach odrębnych (dotyczy to np. reklamy wyborczej).

Czy szyldy są również formą reklamy?

Tak, szyldy są formą reklamy. Według definicji z tzw. ustawy krajobrazowej szyld to tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której się znajduje. Szczegółowe zasady sytuowania szyldów  znajdują się w § 10. Uchwały krajobrazowej.

Dlaczego tak ważne jest stosowanie się do zaleceń uchwały krajobrazowej w Sopocie?

Zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta Sopotu wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją nr 936 z dnia 12.02.1979 r. Dlatego wymaga szczególnej dbałości o estetykę przestrzeni miejskiej. Według tzw. ustawy krajobrazowej krajobraz priorytetowy to krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe i jako taki wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania.

Jakie są terminy?

Dla istniejących w dniu wejścia w życie uchwały nośników reklamowych ustalono następujące przepisy przejściowe:

 • rok dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
 • 2 lata dla szyldów,
 • 4 lata dla ogrodzeń.

Nie wymagają dostosowania do zasad i warunków określonych w uchwale:

 • obiekty małej architektury wymienione w §14 pkt 1-3, istniejące w dniu wejścia w życie uchwały,
 • ogrodzenia wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków,
 • ogrodzenia, które do dnia wejścia w życie uchwały uzyskały pozytywne stanowisko właściwego organu.

Pełny tekst uchwały krajobrazowej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...