Sesja Rady Miasta Sopotu – absolutorium i ważne rezolucje

Radni podczas obrad Rady Miasta Sopotu
Fot. Fotobank.PL/UMS

Sopoccy radni podczas sesji, która odbyła się 11 czerwca 2018 r., wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017 i udzielili absolutorium prezydentowi Sopotu.

Radni podjęli także jednogłośnie trzy bardzo istotne dla mieszkańców rezolucje:

 

  • Rezolucja w sprawie zachowania sopockich kortów dla mieszkańców

 

 

Zachodzi obawa, że w wyniku prowadzonych zabiegów prawnych oraz innych działań wątpliwych prawnie, tereny kortów w Sopocie będą mogły zostać przejęte.

Istnieje duże zagrożenie, że zabytkowe korty utracą funkcję sportowo-rekreacyjną. Dlatego apelujemy, aby obiekty i tereny sopockich kortów zawsze były własnością Miasta Sopotu oraz aby nie było możliwości uwłaszczenia się na nich w przyszłości i zabudowy.

My, Radni Miasta Sopotu zobowiązujemy Prezydenta Miasta Sopotu do podjęcia wszelkich działań, aby korty pozostały własnością wszystkich sopocian.

 

  • Rezolucja w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu udrożnienie miast oraz wprowadzenie rotacji na miejscach postojowych objętych Strefą Płatnego Parkowania w soboty i niedziele.

 

 

W związku z planowanymi zmianami funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania w weekendy, apelujemy do Pana Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz do pomorskich Posłów na Sejm RP i Senatorów o podjęcie działań zmierzających do objęcia przedmiotowymi zmianami również mniejszych miast.

Aktualnie przygotowywana zmiana umożliwia funkcjonowanie SPP na obszarach śródmiejskich w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, również w soboty i niedziele, daje możliwość różnicowania stawek. A to właśnie małe, silnie turystyczne lub wchodzące

w skład większych skupisk miasta, najczęściej borykają się z o wiele większymi weekendowymi problemami komunikacyjnymi, niż miasta duże.

Z uwagi na ścisłą zabudowę Sopotu, będącego niemal w całości pod ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków, nie ma fizycznej możliwości wygenerowania takiej liczby miejsc parkingowych, które sprostałyby weekendowemu zapotrzebowaniu. Sytuacji nie ułatwia również aktualna maksymalna stawka, jaką miasto może pobierać w strefie płatnego parkowania, gdyż jej wysokość nie zachęca do korzystania z komunikacji publicznej w codziennym przemieszczaniu się mieszkańców i turystów. Tymczasem doświadczenia wielu europejskich miast, w tym również Sopotu, pokazują, że nowoczesna, sprawnie funkcjonująca Strefa Płatnego Parkowania jest najlepszym rozwiązaniem zapewniającym rotację i zachęcającym do wyboru innego niż samochód środka transportu.

Zwracamy się o podjęcie działań dających miastom dowolność w kreowaniu polityki parkingowej na swoim terenie, gdyż to od specyfiki konkretnego regionu, a nie od odgórnych wytycznych, powinna zależeć lokalna polityka parkingowa.

  • Rezolucja dotycząca uregulowania kwestii krótkoterminowego najmu lokali mieszkaniowych.

 

My, Radni Miasta Sopotu, zwracamy się do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z apelem o pilne podjęcie prac legislacyjnych nad kompleksowym uregulowaniem kwestii krótkoterminowego najmu lokali mieszkaniowych. Problem ten w coraz większym stopniu uderza w społeczności wielu polskich miast, w tym również Sopotu; jednocześnie, w rękach wspólnot samorządowych nie ma narzędzi, które pozwoliłyby w adekwatny sposób zareagować na to zjawisko, godząc interesy właścicieli mieszkań i ich sąsiadów.  

Obecnie obowiązujące przepisy nie stanowią żadnych ram dla najmu krótkoterminowego, pozostawiając wynajmującym całkowitą swobodę w tym zakresie. Brak skutecznych rozwiązań prawnych wpływa negatywnie na sytuację mieszkańców popularnych miejscowości turystycznych, takich jak Sopot. Lawinowo rosnąca liczba lokali przeznaczonych na doraźny najem powoduje jednoczesny spadek dostępności i wzrost cen obiektów, które można wynajmować długookresowo. W znaczący sposób ogranicza to możliwości osób, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą kupić własnego mieszkania, a pragną osiąść w mieście na dłuższy czas.

Jednocześnie najem okazjonalny często okazuje się uciążliwy dla wspólnot mieszkaniowych. Najemcom, przebywającym w naszym mieście przez kilka czy kilkanaście dni, zdarza się nadużywać gościnności sopocian, wykorzystując przy tym swoją anonimowość. W najlepszym wypadku zakłócając ciszę nocną, potrafią zdestabilizować życie okolicznych mieszkańców. Niektórzy w tej sytuacji zmuszeni są szukać innego, spokojniejszego miejsca zamieszkania. Wynajmujący unikają zaś wzięcia odpowiedzialności za zachowanie swoich klientów, ignorując zasady dobrego sąsiedztwa oraz współżycia w ramach lokalnej społeczności.

Nie bez znaczenia jest również fakt omijania obciążeń fiskalnych przez właścicieli lokali na wynajem, których praktyka bywa de facto prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z podobnymi problemami borykali się mieszkańcy wielkich europejskich miast, takich jak Barcelona czy Berlin. Tam samorządy dostały narzędzia, pozwalające skutecznie walczyć z patologicznymi zjawiskami, jakie niejednokrotnie niesie dla wspólnot samorządowych najem krótkoterminowy.

Mając na względzie powyższe argumenty liczymy na szybkie podjęcie prac celem wyposażenia samorządów w narzędzia regulujące proceder najmu krótkoterminowego w zależności od specyfiki miasta.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...