Prezydent Sopotu z wotum zaufania i absolutorium

Ludzie spacerują po ul. Bohaterów Monte Cassino
Fot. Fotobank.PL/UMS

Podczas ósmej sesji Rady Miasta Sopotu prezydent Jacek Karnowski otrzymał wotum zaufania po przedstawieniu Raportu o stanie miasta oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Pierwszym punktem sesji Rady Miasta Sopotu był Raport o stanie miasta Sopotu za 2018 roku. Wymóg taki stawia przed samorządami nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Raport podsumowuje działania prezydenta w 2018 roku w obszarach, które mają największy wpływ na jakość życia w Sopocie.

Zadania, realizowane dla mieszkańców, wynikają ze strategii miasta oraz są konsekwencją przyjętych przez Radę Miasta uchwał, polityk, strategii szczegółowych oraz programów dotyczących poszczególnych dziedzin. W dyskusji nad raportem brali również udział mieszkańcy, którzy zebrali 50 podpisów pod swoim wnioskiem, o przystąpieniu do dyskusji. Dwóm osobom udało się zgromadzić odpowiednią liczbę podpisów i wystąpić ze swoimi spostrzeżeniami przed radnymi.

– Bardzo dziękuję wszystkim Mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i pracownikom samorządowym za wspólny trud na rzecz naszej społeczności lokalnej, rozwoju naszej małej ojczyzny – Sopotu – mówi Jacek Karnowki, prezydent miasta.

 

Tu można znaleźć Raport o stanie miasta 2018

Do przedstawionego raportu mieszkańcy Sopotu mogą zgłaszać swoje uwagi na adres mailowy: prezydent@sopot.pl

 

Dyskusję nad raportem zakończyło głosowanie, w którym prezydent otrzymał od Rady wotum zaufania.

Kolejnym punktem posiedzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta.

Po stronie dochodów budżet został zrealizowany w 97,7 proc., zaś po stronie wydatków 88,5 proc. Ponad 73 proc. środków w budżecie to dochody własne. Na pozostałe składały się: dotacje, subwencje i środki zewnętrzne m.in. z budżetu UE.

Zrealizowane zostały wszystkie ustawowe zadania obligatoryjne i fakultatywne nałożone na gminę ustawami. Utrzymano poziomu wydatków bieżących w odniesieniu do roku 2017. Wypracowana została nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) – 23,5 mln zł.

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, tj. celowo, oszczędnie, terminowo, w wysokościach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

Na koniec roku na rachunku bankowym znajdowała się kwota 38,7 mln zł.

Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu i udzielili prezydentowi absolutorium za 2018 r.

Kolejnym punktem był blok uchwał dotyczących sprawozdań finansowych za 2018 r. miejskich instytucji: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Sopotu, Państwowej Galerii Sztuki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie oraz Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART. Wszystkie sprawozdania zostały pozytywnie zaopiniowane i ocenione przez radnych.

Radni wyrazili również zgodę, by miasto współpracowało z samorządem województwa pomorskiego w celu realizacji programu polityki prozdrowotnej „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grup ryzyka”. W ramach realizacji programu grupa 24 sopockich seniorów, obciążonych astmą lub przewlekłym nieżytem oskrzelowym, zostanie zaszczepiona. Zachorowanie na chorobę pneumokokową może stanowić śmiertelne zagrożenie dla osób z tej grupy ryzyka, a koszt szczepionki mógłby być dla osób starszych i schorowanych przeszkodą uniemożliwiającą zaszczepienie.

Radni ustalili również wysokość opłat za czynności związane z usunięciem z obszaru wodnego i przechowywaniem statków i innych obiektów pływających. Dokonuje się usunięcia jednostki czy obiektu tylko wówczas, gdy nie ma możliwości zabezpieczenia jej w inny sposób, gdy prowadziła go osoba pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Decyzję o usunięciu wydaje policja. Taki obiekt wprowadza się do najbliższego portu lub przystani, w ostateczności na parking strzeżony. Za usunięcie i każdą dobę przechowywania pobiera się administracyjne opłaty uzależnione od rodzaju i wielkości jednostki pływającej. I tak np. przy statku o długości kadłuba 20 m – usunięcie to koszt 216 zł, zaś za każdą dobę przechowywania właściciel zapłaci 163 zł.

Radni pozytywnie przyjęli propozycję prezydenta miasta, by gmina wystąpiła ze spółki Orchis Energia Sopot sp. z o.o. Gmina dokona zbycia udziałów za kwotę łącznie 2 440 000 zł.

Sopoccy radni wyrazili również zgodę, by gmina Sopot zawarła z gminą Gdańsk porozumienie w sprawie współpracy w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu hali widowiskowo-sportowej ERGO ARENA przy Placu Dwóch Miast. Uchwałę o podobnej treści przyjęli również wczoraj radni w Gdańsku. Konsekwencją tej zgody była kolejna uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzania planu dla tego terenu. Teren proponowany do objęcia planem ma powierzchnię 10,3 h i prócz Placu Dwóch Miast z halą obejmuje fragment: „Nowej Spacerowej”, parkingu oraz skarpy wraz z drogą łączącą ją z ul. Łokietka.

Konieczność uchwalenia nowego planu wynika z nowych potrzeb w zakresie rozwoju usług związanych z działalnością ERGO ARENY.

Za zgodą radnych gmina przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Obrońców Wybrzeża i Czyżewskiego. Przystąpienie do planu wynika z konieczności rozszerzenia katalogu dopuszczanych funkcji usługowych, a także potrzeby dostosowania zapisów starego planu do wymagań określonych w obecnie obowiązujących przepisach.  

Radni zakończyli procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły znajdującej się przy ul. Wejherowskiej 1. Dotychczas w budynku swoją siedzibę miało gimnazjum, które w związku z reformą oświaty, zostało wygaszone. Docelowo w budynku znajdzie swoją siedzibę Zespół Szkół Handlowych. Plan dopuścił możliwość zwiększenia parametrów zabudowy ze względu na potrzeby szkoły.

Sesję zakończył blok uchwał z zakresu pomocy społecznej. Radni dyskutowali nad: oceną zasobów pomocy społecznej w 2018 roku, sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawozdaniem z realizacji Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 oraz sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za rok 2018. Ostatnie omawiane sprawozdanie dotyczyło Sopockiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...