Plan zagospodarowania przestrzennego – dłuższy termin na uwagi

Mapa Sopotu
Fot. materiały UMS

Prezydent Miasta Sopotu  informuje o przesunięciu terminu składania uwag do wyłożonych do publicznego wglądu następujących projektów miejscowego planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

  • dla terenu położonego między al. Wojska Polskiego, Laskiem Karlikowskim a ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie (R-3/05a)
  • obszaru ograniczonego ulicami Obodrzyców i Mazowiecką oraz lasem i terenami kolejowymi w Sopocie (M-2/01)

Termin składania uwag zostaje wydłużony do 31 maja (pierwotnie 24 marca)

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub w prognozie oddziaływania na środowisko,  może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres:

Wydział Urbanistyki i Architektury 
Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

lub w siedzibie Urzędu (skrzynka na dokumenty na zewnątrz), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi przesłać można również za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informacje o ochronie danych osobowych: BIP Sopot klauzula RODO

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...