Koronawirus – program wsparcia dla mieszkańców

Sopot
Fot. Fotobank.PL/UMS

W związku z trwającą epidemią i wzrastającą liczbą osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sopocie, ze szczególnym uwzględnieniem tych sopocian, którzy do tej pory takiej pomocy nie potrzebowali, przygotowaliśmy zastawienie różnych form wsparcia.

– Wiele osób z dnia na dzień znalazło się w bardzo trudnej sytuacji, ale nikogo nie zostawimy bez pomocy – zapewnia Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Nasze instytucje miejskie wypracowały skuteczne rozwiązania, które pomogą przetrwać najtrudniejszy czas. Osoby, które straciły pracę, których nie stać np. na utrzymanie mieszkania, dostaną wsparcie w postaci dodatku mieszkaniowego. Możliwe jest odroczenie czynszu czy rozłożenie go na raty. Trzeba tylko zwrócić się do MOPS. I nie bać się procedur, one są teraz znacznie uproszczone – dodaje wiceprezydent.

I. Zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne

O przyznanie zasiłku celowego mogą ubiegać się osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji i nie przekraczają kryterium dochodowego:

 • 528 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 701 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Jeśli utraciłeś dochód, to nie wlicza się on do kryterium dochodowego.

Można otrzymać zasiłek już od 300 zł

O przyznanie zasiłku celowego specjalnego mogą ubiegać się osoby, które przekraczają kryterium dochodowe. Zasiłek ten jest ustalany indywidualnie wg potrzeb.

Minimalna wysokość zasiłku specjalnego to 300 zł

Aby otrzymać zasiłki, należy zadzwonić do MOPS. Wywiad prowadzony jest przez telefon, bazuje na oświadczeniach, a pomoc finansowa realizowana jest niezwłocznie, po kontakcie z pracownikiem socjalnym.

W ostatnim czasie budżet MOPS przeznaczony na zasiłki został zwiększony o 400 tys. zł.

Aby otrzymać zasiłek, wystarczy zadzwonić do MOPS, pod numer tel. 58 551 17 10.

II. Dodatki mieszkaniowe

O dodatki (czyli dopłatę do kosztów utrzymania mieszkania) mogą występować nie tylko mieszkańcy lokali komunalnych, ale też właściciele mieszkań spółdzielczych, własnościowych, nawet domów jednorodzinnych, jeżeli ich sytuacja finansowa w ostatnim czasie bardzo się pogorszyła.

Ważne: o dodatki mieszkaniowe mogą również starać się osoby, które wynajmują mieszkania.

Aby otrzymać dodatek, należy spełniać kryterium dochodowe oraz powierzchniowe i złożyć prawidłowo wypełniony wniosek (wniosek musi być potwierdzony przez zarządcę nieruchomości).

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za 3 miesiące oraz inne niezbędne dokumenty.

Z uwagi na okoliczności związane z epidemią, sprawy można załatwić: telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności lub w tradycyjnej formie.

Ważne! Osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji. Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty przez 3 lata.

Wnioski i deklaracje są dostępne przy wejściu do Urzędu Miasta oraz do pobrania na stronie internetowej:

BIP Sopot – Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych

Kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego dochód oraz metraż mieszkania

Dochód

Dodatek mieszkaniowy – ubiegać się mogą osoby, które nie przekraczają następującego dochodu:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 2100 zł brutto,
 • gospodarstwo wieloosobowe – 1500 zł brutto/os.

Metraż

Osoby, które nie przekraczają następującej powierzchni użytkowej mieszkania:                                         

 • 45,5 m kw. – dla 1 osoby,
 • 52 m kw. – dla 2 osób,
 • 58,5 m kw. – dla 3 osób,
 • 71,5 m kw. – dla 4 osób,
 • 84,5 m kw. – dla 5 osób.

Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość powiększenia metrażu. 

Dochód oblicza się dla wszystkich członków gospodarstwa domowego. Na podstawie następujących dokumentów (za trzy ostatnie miesiące):

 • emeryci i renciści – przekazy pocztowe lub zaświadczenie z ZUS o dochodach  brutto;
 • osoby pracujące – zaświadczenie o dochodach z miejsca pracy, umów zleceń lub o dzieło (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe);
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – dokumenty potwierdzające osiągane przychody z prowadzonej działalności gospodarczej (np. książka przychodów i rozchodów, ewidencja sprzedaży lub inne).

W przydatku dodatkowych dochodów:

 • zaświadczenie ZUS o wysokości pobranych świadczeń;
 • zaświadczenia o wysokości pobranych wszelkich świadczeń rodzinnych i  alimentacyjnych (MOPS, Fundusz Alimentacyjny, komornicy);
 • zaświadczenie o wysokości pobranego zasiłku brutto dla bezrobotnych, składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzanych przez Urząd Pracy lub szkołę do NFZ, dodatku szkoleniowego lub wynagrodzenia za staż;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwrocie nadpłaty podatku dochodowego;
 • inne dochody.

W przypadku indywidualnego ogrzewania i indywidualnego podgrzewania ciepłej wody: fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;

Rozliczenie centralnego ogrzewania i wody za pełne 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 521 3783.

Średnia wysokość przyznanego dodatku w 2019 r. wyniosła 232 zł miesięcznie i wypłacana była przez 6 kolejnych miesięcy następujących po złożeniu wniosku.

Informacje i wsparcie:
e-mail: krystyna.zajaczkowska@um.sopot.pl
tel. 58  52 13 783

III. Dodatki energetyczne

Dodatki energetyczne przyznawane są dla gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek mieszkaniowy na podobny okres. 

Wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł/miesiąc;
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł/miesiąc;
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł/miesiąc.

Należy złożyć oddzielny wniosek o przyznanie dodatku energetycznego wraz z kopią umowy o dostarczanie energii elektrycznej. Wnioski te dostępne są przy wejściu do Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej:

BIP Sopot – Dodatek energetyczny

Z uwagi na okoliczności związane z epidemią sprawy można załatwić: telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności lub w tradycyjnej formie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 52 13 783

IV. Odroczenie, rozłożenie na raty czynszu w  lokalach komunalnych

Wsparcie dla osób fizycznych, których sytuacja finansowa w związku z ogłoszonym stanem epidemii znacznie się pogorszyła w szczególności gdy najemca stracił pracę lub zmuszony został do zawieszenia działalności gospodarczą.

Propozycja:

 • rozkładania długu naliczonego od 16 marca na dogodne raty możliwe do spłaty, np. po 20 zł;
 • odraczanie długu od w/w momentu na 3 miesiące (lub wydłużenie np. do października br.) – bez odsetkowo.

Rozkładanie i odraczanie czynszu może odbyć się na podstawie oświadczeń.

By uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek w formie tradycyjnej lub drogą elektroniczną.

Informacje i wsparcie:
e-mail: magdalena.gwincinska@um.sopot.pl
tel. 58  52 13 778

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...