Po sesji Rady Miasta Sopotu

Radni Miasta Sopotu podczas sesji w hali ERGO ARENA w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

XV zwykła sesja Rady Miasta Sopotu ze względu na epidemię SARS-CoV-2 odbyła się 21 maja na płycie głównej ERGO ARENY. Radni obradowali z zachowaniem wymaganego dystansu.

Ważnym punktem sesji były zmiany w budżecie Sopotu na ten rok, a co za tym idzie, również wieloletniej prognozy finansowej. Sytuacja związana z epidemią koronawirusa wymusiła na samorządzie z jednej strony zwiększenie środków finansowych na walkę z epidemią, z drugiej zaś konieczność wsparcia przedsiębiorców przez przyznanie ulg i odroczeń. Do budżetu trafiają mniejsze kwoty z podatków PIT i CIT. Te dodatkowe, nieprzewidziane obciążenia dla budżetu powodują, że gmina musi dokonać oszczędności i cięć w innych działach. Wiele wydatków zostało zamrożonych.

Nasze wpływy z PIT i CIT zmalały – komentował na sesji prezydent Jacek Karnowski. – W związku z nieplanowanymi wydatkami związanymi z epidemią podjęliśmy dwie decyzje: o zamrożeniu inwestycji na kwotę 40 mln zł i zamrożeniu wydatków bieżących na kwotę 11 mln zł (m.in. pensji, nagród, ale wyłącznie tych osób, które nie walczyły na pierwszej linii frontu walki z epidemią). Uważam, że nie powinniśmy rezygnować z inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego, bo to są inwestycje zaproponowane przez mieszkańców, przez nich wygłosowane. Nie chciałbym również, byśmy ograniczali wydatki na kulturę – dodał prezydent Karnowski.   

Wyżywienie w żłobku

Radni przyjęli uchwałę, która daje upoważnienie prezydentowi miasta do zwolnienia lub obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku na okres zamknięcia placówki w następstwie szczególnych sytuacji, np. stanu epidemii. Uchwała jest wynikiem konsekwentnie prowadzonej polityki prorodzinnej miasta. W związku z zamknięciem samorządowego żłobka „Puchatek”, rodzice i opiekunowie prawni dzieci, które do niego uczęszczały, zobowiązani byli przez blisko 2 miesiące do zapewnienia maluchom opieki we własnym zakresie, korzystając często z zasiłku opiekuńczego. Wielu rodziców, np. prowadzących działalność gospodarczą, zmuszonych było ją zawiesić. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w kondycji finansowej wielu rodzin. Stąd inicjatywa prezydenta, by opłaty te obniżyć lub zawiesić.

Sprzedaż działek

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż w przetargu 2 działek zlokalizowanych w rejonie ul. Ofiar Grudnia 70 i planowanej ul. Ireny Sendlerowej w Gdańsku, będącej własnością  gminy Sopot (to działka, którą miasto otrzymało za grunty pod budowę ERGO ARENY).

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Wielkość działek to 14 515 m kw. oraz 17 957 m kw.

Dotacje konserwatorskie

Radni zgodzili się na udzielenie w 2020 r. dotacji celowej, konserwatorskiej, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu. 

I. Dotację celową (konserwatorską) przyznano na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, podanym niżej wnioskodawcom:

 • Budynek mieszkalny, ul. Jagiełły 12, lokal nr 1, Sopot, dotacja na remont pięciu okien, w wysokości do 26 474 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery i 00/100), nie więcej jednak niż 70 proc. rzeczywistego kosztu prac.
 • Budynek mieszkalny, ul. Jagiełły 12, lokal nr 4, Sopot, dotacja na remont trzech okien, w wysokości do 14 175 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć i 00/100), nie więcej jednak niż 70 proc. rzeczywistego kosztu prac.
 • Budynek mieszkalny, ul. Parkowa 45, Sopot, dotacja na remont fragmentu ściany szachulcowej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Parkowej 45 w Sopocie, w wysokości do 25 522 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa i 00/100), nie więcej jednak niż 50 proc. rzeczywistego kosztu prac.

II. Dotację celową – konserwatorską przyznali radni na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu. Wsparcie otrzymają:

 • Budynek mieszkalny, ul. Grunwaldzka 98, Sopot, dotacja na remont dachu i opierzeń, izolację przeciwwilgociową i remont elewacji frontowej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Grunwaldzkiej 98 w Sopocie, w wysokości do 45 155 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć i 00/100), nie więcej jednak niż 30 proc. rzeczywistego kosztu prac.
 • Budynek mieszkalny, ul. Jagiełły 4, Sopot, dotacja na remont elewacji frontowej i werandy, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Jagiełły 4 w Sopocie, w wysokości do 56 329 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć i 00/100) nie więcej jednak niż 30 proc. rzeczywistego kosztu prac.
 • Budynek mieszkalny, ul. Lipowa 15, Sopot, dotacja na remont elewacji i witraży, dla właścicieli budynku przy ul. Lipowej 15 w Sopocie, w wysokości do 84 896 zł, (słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć i 00/100), nie więcej jednak niż 30 proc. rzeczywistego kosztu prac.
 • Budynek mieszkalny, al. Niepodległości 719, Sopot, dotacja na remont elewacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynków przy al. Niepodległości 719 -721 w Sopocie, w wysokości do 30 602 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy sześćset dwa i 00/100), nie więcej jednak niż 20 proc. rzeczywistego kosztu prac.
 • Budynek mieszkalny, al. Niepodległości 725, Sopot, dotacja na remont elewacji z odtworzeniem sztukaterii i konserwacją stolarki, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy al. Niepodległości 725 w Sopocie, w wysokości do 65 624 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 00/100), nie więcej jednak niż 20 proc. rzeczywistego kosztu prac.
 • Budynek mieszkalny, ul. Wybickiego 38, Sopot, dotacja na remont dachu dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Wybickiego 38 w Sopocie, w wysokości do 48 624 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery i 00/100), nie więcej jednak niż 30 proc. rzeczywistego kosztu prac.

Mniej koncesji na alkohol

Zgodnie z przepisami prawa Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na swoim terenie. Dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży występują odrębnie limity.

W marcu 2018 r. ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) na 50. W marcu 2019 limit określono na 47, zaś w grudniu 2019 zmniejszono do 45. Dziś, na wniosek prezydenta, radni zdecydowali o kolejnym obniżeniu liczby zezwoleń o kolejne 2. Tym samym liczba koncesji zmniejszyła się do 43.

W obecnej sytuacji związanej z COVID-19, walki o zdrowie i życie, powinniśmy również pamiętać o problemach alkoholowych. Sytuacja pandemii powodując przedłużający się stres i lęk, a także ograniczenie kontaktów społecznych sprzyja wzrostowi spożycia alkoholu. Nie bez znaczenia pozostaje ograniczanie dostępności, szczególnie do wysokoprocentowego alkoholu w tym czasie, kiedy znacząco wzrasta ilość sprzedawanego alkoholu. Stąd decyzja o ograniczeniu.  

Kąpieliska w Sopocie

Radni zdecydowali również o długości sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk, które zorganizowane będą w bieżącym roku w Sopocie.

 1. Kąpielisko Morskie Sopot Kamienny Potok – Koliba – o długości linii brzegowej 100 m i 50 m w głąb Zatoki Gdańskiej, zlokalizowane między wejściami na plażę nr 4 a 6. Funkcjonować będzie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
 2. Kąpielisko Morskie Sopot – Hotel Sopot – Beach Club – o długości linii brzegowej 100 m i 50 m w głąb Zatoki Gdańskiej, zlokalizowane 50 m od wejścia na plażę nr 10 w obu kierunkach wzdłuż linii brzegowej. Funkcjonować będzie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
 3. Kąpielisko Morskie Sopot – Hotel Haffne – Esentra – o długości linii brzegowej100 m i 50 m w głąb Zatoki Gdańskiej, zlokalizowane między wejściami na plażę nr 13 a 16. Funkcjonować będzie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
 4. Kąpielisko Morskie Sopot – Park Północny I – o długości linii brzegowej 100 m i 50 m w głąb Zatoki Gdańskiej, zlokalizowane 30 m od wejścia na plażę nr 17 w kierunku wejścia nr 16 i 7 0m w kierunku wejścia nr 18 wzdłuż linii brzegowej. Funkcjonować będzie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
 5. Kąpielisko Morskie Sopot – Park Północny II – o długości linii brzegowej 100 m i 50 m w głąb Zatoki Gdańskiej, zlokalizowane w odległości 65 m od wejścia na plażę nr 20 w kierunku wejścia nr 19 i 35 m w kierunku mola wzdłuż linii brzegu. Funkcjonować będzie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
 6. Kąpielisko Morskie Sopot – K22 – o długości linii brzegowej 100 m i 50 m w głąb Zatoki Gdańskiej zlokalizowane w odległości 100 m od wejścia na plażę nr 22 w stronę mola. Funkcjonować będzie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
 7. Kąpielisko Morskie Sopot – Łazienki Południowe – o długości linii brzegowej 100 m i 50 m w głąb Zatoki Gdańskiej, zlokalizowane w odległości 50 m od mola (po stronie południowej) w kierunku wejścia na plażę nr 23. Funkcjonować będzie od 15.06.2020 r. do 15.09.2020 r.
 8. Kąpielisko Morskie Sopot – EKO – Tropikalna Wyspa – o długości linii brzegowej 100 m i 50 m w głąb Zatoki Gdańskiej, zlokalizowane 50 m od wejścia na plażę nr 26 w obu kierunkach wzdłuż linii brzegowej. Funkcjonować będzie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
 9. Kąpielisko Morskie Sopot – 32A – 33 – o długości linii brzegowej 100 m i 50 m w głąb Zatoki Gdańskiej zlokalizowane 50 m od wejścia na plażę nr 33 w obu kierunkach wzdłuż linii brzegowej. Funkcjonować będzie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

Opłaty za śmieci

Radni przyjęli również zmienione zapisy w uchwale określającej odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej uzupełniono zapis dotyczący nowych budynków i składania pierwszych deklaracji dotyczących odbioru śmieci na podstawie zużytej wody. Ilość zużytej wody w takim przypadku określa się na podstawie rozporządzenia dotyczącego norm zużycia. Zgodnie ze wskazaniem RIO, dla celów tej uchwały, w zależności od wyposażenia mieszkania w instalacje, przeciętne miesięczne normy zużycia wody przypadające na jednego mieszkańca w gospodarstwie, stosuje się w wartości wyższej. Określony został również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

Blok uchwał edukacyjnych

1 września 2020 r. uruchomione zostanie VI Liceum Ogólnokształcące Specjalne z siedzibą w Sopocie przy ul. 23 Marca 93, które funkcjonować będzie w pomieszczeniach Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

Także 1 września 2020 r. rozpocznie działalność Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Sopocie, przy ul. 23 Marca, w którego skład wejdą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 dla Uczniów Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Ruchowo w Sopocie, przy ul. 23 Marca 93 oraz VI Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Sopocie, przy ul. 23 Marca 93.

Ujednolicone zostały nazwy placówek.

Radni przyjęli regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Sopotu dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągniecia edukacyjne, sportowe lub artystyczne pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Sopotu. W regulaminie znalazł się m.in. zapis, że stypendia otrzymują uczniowie uczący się w Sopocie bez względu na miejsce ich zamieszkania. Główna zmiana polega na tym, że stypendium będzie jednorazowe, a nie wypłacane miesięcznie, jak było do tej pory. Celem stypendiów jest wspieranie uczniów zdolnych, wyróżniających się w nauce oraz osiągających wybitne wyniki sportowe i artystyczne. Miasto poprzez wspieranie zdolnych i pracowitych uczniów pomoże im w uzyskaniu wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego.

Podobną uchwałę radni podjęli w sprawie stypendiów dla studentów kierunków dziennych uczelni wyższych. Mogą się o nie ubiegać m.in. osoby, które są mieszkańcami Sopotu co najmniej przez ostatnie 3 lata, podejmują różnorodne inicjatywy na rzecz miasta, wykonują prace badawcze na rzecz miasta, piszą prace naukowe związane tematycznie z Sopotem. Co istotne, osoby starające się o stypendium, muszą zaliczyć w terminie określonym w regulaminie uczelni co najmniej pierwszy rok studiów. Po akceptacji prezydenta miasta o stypendium ubiegać się mogą również obcokrajowcy polskiego pochodzenia, studiujący w Trójmieście, mieszkający w czasie studiów w Sopocie.

Radni powołali również Młodzieżową Radę Miasta Sopotu i uchwalili jej statut oraz przyjęli Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne pobierające naukę na terenie Gminy Miasta Sopotu.

Więcej na ten temat w artykule Młodzieżowa Rada Miasta i radykalne zmiany w systemie stypendiów dla uczniów

Na zakończenie sesji prezydent Jacek Karnowski wraz z zastępcami: Magdaleną Czarzyńską-Jachim i Marcinem Skwierawskim przedstawili sytuację w mieście związaną z przebiegiem epidemii. Szczegółowe podsumowanie dostępne jest w wersji elektronicznej Przepis na Sopot – wydanie specjalne. Działania w okresie pandemii

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...