Strategia Rozwoju Sopotu – konsultacje społeczne

Sopot - panorama miasta z lotu ptaka
Fot. Jacek Bieliński

Prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030 trwają od początku 2020 roku. Urząd Miasta prowadzi je przy wsparciu ekspertów – zespołu badaczy z Uniwersytetu SWPS. Czas na konsultacje społeczne, które odbędą się w ostatni dzień maja i 21 czerwca.

Pierwszym etapem prac nad strategią było opracowanie diagnozy miasta. W roku 2021 rozpoczęły się prace nad drugim etapem strategii. W maju i czerwcu odbyły się trzy warsztatowe spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, reprezentantami młodzieży i seniorów oraz organizacjami pracodawców. Zorganizowane zostały także warsztaty z udziałem radnych.

Najistotniejsze w procesie budowy strategii było poznanie stanowiska i opinii mieszkańców w kwestii kierunków dalszego rozwoju miasta. W warsztatach, zorganizowanych 28 września, wzięło udział 51 osób. Była to grupa zróżnicowana wiekowo, a także społecznie i politycznie. Prezentowane przez członków grupy opinie i stanowiska odzwierciedlały dość dobrze ich rozkład wśród ogółu mieszkańców Sopotu. Spotkanie z mieszkańcami zakończyło wiosenno-jesienną serię warsztatów. W oparciu o zebrane w ich trakcie opinie zespół badaczy ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przygotował projekt dokumentu Strategii. Zgodnie z wymogami prawnymi będzie on przedmiotem konsultacji społecznych.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Sopotu do udziału w konsultacjach. Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać swoje uwagi w terminie od 24 maja do 27 czerwca 2022 roku. Spotkania konsultacyjne z udziałem prezydenta Sopotu, pracowników Urzędu Miasta i zespołu Uniwersytetu SWPS przygotowującego Strategię, odbędą się:

  • 31 maja 2022 r. w godz.18.30-20.30 w Sopotece (Sopot Centrum, ul. Tadeusza Kościuszki 14, II piętro),

  • 21 czerwca 2022 r. w godz.18.30-20.30 w fili Miejskiej Biblioteki Publicznej „Broadway", ul. Kolberga 9. Każde ze spotkań potrwa około 2 godzin.

Swoje uwagi i opinię można również wyrazić wypełniając formularz konsultacyjny, który będzie dostępny na stronie internetowej miasta od 24 maja br. Można go będzie złożyć osobiście, w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Sopotu: 81-704 Sopot ul. Tadeusza Kościuszki 25/27. Można również przesłać go:

– pocztą na adres Urzędu Miasta Sopotu: 81-704 Sopot ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 (decyduje data wpływu do urzędu),

– za pomocą poczty elektronicznej na adres strategia2030@sopot.pl. Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej miasta oraz w sopockim Biuletynie Informacji Publicznej. Po zakończeniu konsultacji społecznych sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca m.in. informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...