Sopot wnioskuje o lepszą ochronę lasu

Fot. materiały prasowe

Przedstawiciele Miasta Sopotu wzięli dziś udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”. Przedmiotem konsultacji był przygotowany wcześniej program gospodarczo-ochronny tego kompleksu leśnego. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Wejherowo.

W ramach konsultacji przedstawiciele Sopotu złożyli swoje uwagi, a także wniosek o dopisanie do programu ochrony lasu dodatkowych punktów.

W Sopocie las traktujemy jak narodowe dobro. To zielone płuca naszego miasta i Trójmiasta, a przy okazji jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Dlatego jesteśmy przeciwko jego nadmiernej eksploatacji i wykorzystywaniu do celów gospodarczych. Cieszmy się naszym lasem i zostawmy go również przyszłym pokoleniom – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. 

Przedstawiciele Miasta Sopotu postulowali na posiedzeniu radykalne ograniczenie funkcji gospodarczej, skoncentrowanej na pozyskiwaniu drewna, a także wprowadzenie do zapisów omawianego programu dodatkowych punktów dotyczących ochrony lasu, m.in. zwiększenia obszarów objętych rezerwatem przyrody, drzewostany referencyjne czy lasy uzdrowiskowe. 

Stanowisko Gminy Miasta Sopotu w sprawie „Jednolitego programu gospodarczo-ochronnego dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Oliwsko-Darżlubskie”:

Jednolity program gospodarczo-ochronny dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Oliwsko-Darżlubskie koncentruje się na opisie obecnego stanu w zakresie warunków przyrodniczych, form ochrony przyrody, walorów kulturowych, turystyki i edukacji. Praktycznie pozbawiany jest jakichkolwiek elementów programowych i to zarówno gospodarczych jak i ochronnych. Dlatego postulujemy o wpisanie do programu ochrony następujących elementów:

Generalną zasadą na obszarze LKP powinien być zdecydowany priorytet funkcji przyrodniczej oraz społecznej lasu przy radykalnie ograniczonej funkcji gospodarczej. Pozyskanie drewna powinno być maksymalnie ograniczone i wynikać tylko z potrzeb bezpieczeństwa użytkowników lasu.

  1. Wiek rębności poszczególnych gatunków drzew, który w znacznym stopniu określa skalę wycinki drzewostanu powinien być znacząco podniesiony. Dla sosny i buka z 120 lat na 160 lat, dla dębu z 160 lat na 200 lat.
  2. We wszystkich cięciach rębnych należy pozostawiać fragmenty (kępy) starego drzewostanu stanowiących 10- 15% powierzchni terenu, tak aby umożliwić dalsze starzenie się drzew i rozwój w nich mikrosiedlisk, a docelowo po śmierci tych drzew zwiększać ilość martwego drewna wielkowymiarowego.
  3. Podczas wszystkich cięć pozostawiać wszystkie rodzaje drzew biocenotycznych
  4. Rozwijać sieci drzewostanów referencyjnych, aż do objęcia tą siecią lub granicami rezerwatów przyrody co najmniej 10 % areału żyznych i kwaśnych buczyn oraz kwaśnych dąbrów w TPK, tak by mogły rozwijać się naturalnie aż do terminalnej fazy rozwojowej, naturalnego rozpadu i odnowienia. Ponieważ najlepszą gwarancją utrzymania drzewostanów referencyjnych są wymogi wynikające z otrzymania certyfikatu FSC postulujemy, aby nadal certyfikować lasy Nadleśnictwa Gdańsk w tym systemie.
  5. Nowe regulacje prawne wprowadzone przez Lasy Państwowe od 1 września 2022 roku wprowadzają w życie nowe pojęcie: lasy o zwiększonej funkcji społecznej. Zasadne jest, aby ten status otrzymały wszystkie lasy położone w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Zaś cały kompleks południowy TPK (lasy gdańsko-sopockie) powinny zostać zaliczone do tzw. strefy intensywnego oddziaływania społecznego.
  6. Rozwijać sieć rezerwatów przyrody na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Z uwagi na lokalizację, dla Miasta Sopotu najistotniejsze jest utworzenie rezerwatu „Lasy Sopockie” położonego w większości na terenie miasta Sopotu.
  7. Do gospodarstwa specjalnego (obszar ograniczenia bądź zaniechania funkcji produkcyjnych/pozyskanie drewna) należy zaliczyć: rezerwaty przyrody, projektowane rezerwaty przyrody, drzewostany referencyjne, lasy uzdrowiskowe (Uzdrowisko Sopot) po ich wydzieleniu.
  8. Zwiększyć w uzasadnianych przypadkach (np. dojazd do ogródków działkowych) dostępność dróg leśnych dla ruchu kołowego.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...