Nowe standardy ochrony małoletnich w organizacjach pozarządowych

Fot. Freepik

W związku z nowym zagadnieniem pt. „Standardy ochrony małoletnich” wprowadzonym ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw do ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym pojawił się obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Obowiązek dotyczy m.in. placówek oświatowych, opiekuńczych, kulturalnych i sportowych. To pierwszy taki program w Polsce.

Nowy obowiązek dotyczy:

1) organów zarządzających jednostkami systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz innych placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, religijnych, artystycznych, medycznych, rekreacyjnych, sportowych lub związanych z rozwijaniem zainteresowań, do których uczęszczają albo w których przebywają lub mogą przebywać małoletni;

2) organizatorów działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

W związku z charakterem działań Państwa organizacji pozarządowej, mając na uwadze pracę z dziećmi konieczne jest wzmocnienie ochrony ich bezpieczeństwa. Standardy Ochrony Dzieci to program prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę skierowany do wszystkich placówek i instytucji w których dorośli pracują z dziećmi.

Według wytycznych, które można znaleźć na stronie https://standardy.fdds.pl/standardy-w-dzialaniu/kluby wprowadzenie standardów ochrony dzieci przez wszystkie podmioty sportowe pracujące z dziećmi powinno obejmować w wersji minimum:

  1. weryfikację personelu pod kątem bezpieczeństwa dzieci;
  2. opracowanie zasad bezpiecznej relacji personel-dziecko;
  3. opracowanie ścieżek interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci;
  4. przeszkolenie personelu z zakresu ochrony dzieci.

Na stronie standardy - baza wiedzy dostepny jest podręcznik pt. „Standardy ochrony dzieci w organizacjach pozarządowych” a w nim przykładowy wzór Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Wszystkie organizacje pozarządowe ubiegające się o dotacje finansowe w formie „Małych grantów”, oferty z własnej inicjatywy, bądź biorące udział w otwartych konkursach ofert, prowadzące działalność oświatową opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez dzieci, mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2023 r., poz.1606) w terminie do dnia 15 lutego 2024 r.

Brak wprowadzonej Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem może skutkować odmową przyznania środków pieniężnych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych, których odbiorcą są dzieci do 18 roku życia

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...