Czyste powietrze w Sopocie – proekologiczne dopłaty od miasta

Widok z góry na molo
Fot. materiały UMS

W walce o czyste powietrze Sopot sięga po różne, czasami  niekonwencjonalne narzędzia. Bezpłatna komunikacja dla uczniów, wysokie dopłaty do wymiany ogrzewania na ekologiczne lub podłączenia do miejskiej sieci, zniżki dla mieszkańców komunalnych zmieniających ogrzewanie, dopłaty do wymiany okien, czy kontrole – czym mieszkańcy palą w piecach, to tylko niektóre z nich. Efekty są widoczne, bo powietrze w Sopocie jest czyste i możemy bezpiecznie oddychać pełną piersią.

Ekologiczne ciepło w mieszkaniu – wyższe dopłaty

W minionym tygodniu podczas posiedzenia Rady Miasta Sopotu, Radni podjęli uchwałę dotyczącą określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Uchwała ta daje podstawę do udzielania dotacji celowych z zakresu ochrony środowiska, m.in. dotacji do wymiany ogrzewania czy wymiany okien.

I tak, przebudowa systemu grzewczego zasilanego z węgla lub koksu na ekologiczne, będzie wspierana dotacją miasta w wysokości uzależnionej od przyjętego rozwiązania:

 • dla domów jednorodzinnych w wysokości 80 proc. łącznej wartości poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 15 000 zł,
 • dla lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym, będących własnością Gminy Miasta Sopotu w wysokości 100 proc. poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 17 000 zł,
 • dla lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym, niebędących własnością Gminy Miasta Sopotu w wysokości 70 proc. łącznej wysokości poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 7 000 zł.

W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej dofinansowanie będzie uzależnione od mocy węzła i tak:

 • węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem – dotacja w wysokości 100 proc. poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 10 000 zł,
 • węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem – dotacja w wysokości 100 proc. poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 20.000 zł.

Radni zdecydowali również o dopłatach do odnawialnych źródeł energii, tu również kwotę dofinansowania ustalono w zależności od przyjętego rozwiązania:

 • kolektory słoneczne – dotacja w wysokości 500 zł do każdego 1m kw. powierzchni czynnej kolektora jednak nie więcej niż:
  - 3000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
  - 10 000 zł na jeden budynek wielorodzinny;
 • moduły fotowoltaiczne – dotacja w wysokości 1000 zł do każdego 1 kWp mocy znamionowej, jednak nie więcej niż:
  - 5000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
  - 15 000 zł dla pozostałych budynków,
 • pompy ciepła – dotacja w kwocie 600 zł do każdego 1 kW mocy grzewczej, lecz nie więcej niż 5000 zł na jedno źródło,

Ważne – wniosek o udzielenie dotacji celowej należy złożyć przed rozpoczęciem prac.

Nowość – dopłaty do wymiany okien

Ciepło z mieszkań ucieka nieszczelnymi oknami. Na wniosek prezydenta, radni zdecydowali również o wprowadzeniu nowego typu dofinansowania – wymiany lub renowacji stolarki okiennej, mającą na celu poprawę efektywności energetycznej oraz izolacyjności akustycznej w budynkach lub lokalach. Dotyczy to jedynie lokali, w których nie występuje ogrzewanie na opał stały (węgiel, koks). Z uwagi na obostrzenia występujące w Sopocie (ochrona konserwatorska), wymagana będzie zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytków w obiektach będących pod jego jurysdykcją.

W tym przypadku kwotę dofinasowania ustala się:

 • 60 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 1700 zł do każdego 1m kw. stolarki okiennej dla budynków wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego oraz wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,
 • 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1m kw. stolarki okiennej dla pozostałych budynków.

Statystyka – w 2018 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączonych zostało 15 budynków, wg planów na 2019, podłączone mają być kolejne 23 obiekty.

Kontynuowane wsparcie

Do końca 2023 roku stosowana będzie obniżka czynszu o 50 proc. dla najemców komunalnych, którzy na własny koszt zlikwidują ogrzewanie węglowe i zastąpią je rozwiązaniem ekologicznym.

Kontynuować będziemy program remontów wolnych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu – wymieniane jest na koszt Gminy węglowe ogrzewanie na ekologiczne (w zależności od technicznych możliwości na gazowe lub elektryczne).

W przypadku wniosków najemców o nabycie lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego  stosowana jest zasada, że lokale, które mają ogrzewane piecowe lub etażowe są wyłączone ze sprzedaży. Sprzedaż takiego lokalu mieszkalnego bądź użytkowego będzie możliwa po zmianie systemu ogrzewania.

Wspieramy mieszkańców przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na ogrzanie mieszkania. Pomoc ta udzielna jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc na ogrzanie mieszkania  realizowana jest poprzez wsparcie na:

 • zakup opału (węgiel, drewno),
 • opłata należności za energię elektryczną (ogrzewanie elektryczne),
 • opłata należności za gaz (ogrzewanie gazowe),
 • opłata za centralne ogrzewanie (szczególnie po zakończeniu sezonu grzewczego, rozliczenie sezonu).

Na  pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem mieszkania, na sezon grzewczy 2018/2019  wysokość zasiłków zaplanowana jest zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj ogrzewania

Dla osób spełniających  kryterium  dochodowe oraz korzystające
z pomocy w ramach uchwały 

Zasiłki specjalne

Ogrzewanie  elektryczne 

1000 zł

600 zł

ogrzewanie  gazowe

1000 zł

600 zł

centralne ogrzewanie

1000 zł

600 zł

Opał

600 zł

400 zł

 W Sopocie realizowany jest projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Sopocie”. W ramach projektu przeprowadzana jest kompleksowa modernizacja energetyczna w 25 budynkach oświatowych oraz wychowawczo-opiekuńczych z zastosowaniem rozwiązań z zakresu SMART CITY, obejmująca przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji (w 11 budynkach), modernizacja oświetlenia wewnętrznego (we wszystkich 25 budynkach), instalacja odnawialnych źródeł energii (w 17 budynkach montaż ogniw fotowoltaicznych oraz w 2 budynkach montaż instalacji solarnych) oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Energią we wszystkich 25 budynkach. Planowane efekty: zmniejszenie zużycia energii (3 mln kwh/rok), redukcja emisji CO2 (770 ton CO2/rok), wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Rowerem nie tylko rekreacyjnie

Realizujemy projekt „Nadmorska Trasa Rowerowa R10” w latach 2018-2020. Projekt obejmuje przebudowę nadmorskiej trasy rowerowej od granicy z Gdynią do granicy z Gdańskiem, w tym przebudowę ul. Haffnera od Al. Niepodległości do ul. Powstańców Warszawy na wybranych odcinkach oraz budowę dwóch miejsc postojowych dla turystów – w okolicach molo oraz w Parku Północnym na granicy Sopotu z Gdynią.

Zmodernizujemy w okresie 2019-2020 ok. 10 km leśnych tras rekreacyjnych. Prace obejmą: wyrównanie terenu, utwardzenie, oznakowanie.

Wykonamy węzeł integracyjny Kamienny Potok obejmujący przebudowę i budowę dróg dla rowerów wzdłuż Al. Niepodległości, ul. Armii Krajowej i ul. Wejherowskiej, w latach 2018-2021.

Miasto bierze udział w projekcie „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego”. Założeniem projektu jest budowa systemu opartego o flotę rowerów publicznych wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i teleinformatycznym. Na obszarze 14 gmin Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot znajdzie się blisko 3900 rowerów 4 generacji wyposażonych w moduły GPS i elektrozamek. Mieszkańcy Sopotu będą mogli korzystać z 166 rowerów. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia mobilności podróżnych i stworzenia atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej.

Realizujemy zapisy, będącego w opracowaniu dokumentu „Studium zrównoważonej mobilności miejskiej”, który zakłada przedłużanie odcinków tych ulic, na których ruch i parkowanie samochodów na jezdni przekształcanych w przestrzeń publiczną z pierwszeństwem pieszych zostanie wykluczone. Będzie tam jedynie możliwy dojazd samochodów dostawczych w ustalonych przedziałach czasowych (np. w godz. 10.00-12.00) oraz dojazd samochodów mieszkańców na miejsca parkingowe położone na ich posesjach. Obecnie w Sopocie występują następujące ulice całkowicie wyłączone z ruchu samochodów (ul. Bohaterów Monte Cassino i ulice odchodzące od niej na północ i na południe):

 1. odcinek ul. BMC: między przejściem podziemnym pod Aleją Niepodległości a przejściem podziemnym pod linią SKM i PKP,
 2. odcinek ul. BMC: między przejściem podziemnym pod linią SKM i PKP a wylotem ulicy T. Kościuszki prowadzącym od ronda przy Placu Konstytucji 3 Maja,
 3. odcinek ul. BMC: od wylotu ul. T. Kościuszki do Placu Przyjaciół Sopotu,
 4. odcinek ul. Haffnera od ul. BMC do ul. Kubacza,
 5. odcinek ul. Jana Sobieskiego do ul. K. Pułaskiego,
 6. odcinek ul. gen. Bema do ul. K. Pułaskiego,
 7. odcinek ul. Królowej Jadwigi do ul. Morskiej.

Komunikacja publiczna

Sopoccy uczniowie i studenci mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.

Bezpłatne przejazdy dla uczniów uzależnione są nie od miejsca nauki, a od miejsca zamieszkania (decyduje adres podany w legitymacji ucznia), i tak:

 1. dzieci do 7. roku życia wszystkie dzieci jeżdżą po Sopocie i Gdyni za darmo niezależnie od miejsca zamieszkania (na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego wiek);
 2. dzieci do 4. roku życia jeżdżą po Gdańsku bezpłatnie (na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego wiek);
 3. dzieci między 4. a 7. r. ż. zamieszkałe w Sopocie mogą poruszać się za darmo po Gdańsku wyłącznie liniami gdańskimi wyjeżdżającymi z Sopotu, tj. 117, 122, 143, N1 (na podstawie Karty Sopockiej);
 4. uczniowie między 7. a 20 r.ż. zamieszkali w Sopocie mogą poruszać się za darmo po całym Sopocie, a po Gdańsku wyłącznie liniami gdańskimi wyjeżdżającymi z Sopotu, tj. 117, 122, 143, N1 (na podstawie legitymacji szkolnej).

Uczniowie zamieszkali w Sopocie – uczący się w Gdyni – nie mogą za darmo korzystać z komunikacji na terenie Gdyni.

W 2018 r. przedłużona została obecnie funkcjonująca linia trolejbusowa (linia 31) do ERGO ARENY. Wcześniej trolejbus dojeżdżał jedynie do pętli Reja. 

Miasto rozwija system zachęt dla pozostawiania samochodów poza centrum np. poprzez strefowanie opłat, połączenia komunikacją z parkingami poza centrum (przykład: funkcjonujący darmowy parking przy ERGO ARENIE i kursujące między ERGO ARENĄ a centrum Sopotu meleksy).

Promujemy korzystanie z pojazdów elektrycznych, które nie emitują spalin do atmosfery. W 2018 r. Urząd Miasta Sopotu kupił: samochód elektryczny, 5 rowerów elektrycznych, które służą do wyjazdów terenowych urzędników oraz patroli Straży Miejskiej. Kupiono również 4 rowery elektryczne dla policji. W 2018 r. sopocki Zakład Oczyszczania Miasta zakupił dla swoich służb kilka trójkołowych rowerów elektrycznych oraz 2 pojazdy akumulatorowe typu meleks. W kolejnych latach będzie rozszerzał zakup tego typu pojazdów dla służb miejskich.

Zielony Sopot

Miasto kontynuować będzie program nowych nasadzeń drzew wzdłuż ciągów ulicznych i na terenach zielonych. Planuje się wykonanie szpalerów z lip i robinii wzdłuż Al. Niepodległości oraz z lip i grabów kolumnowych wzdłuż ul.  Władysława Łokietka. Zgodnie z przyjętą procedurą w decyzjach Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu wskazywane będą drzewa do nasadzeń zamiennych za drzewa wycinane. Miejsca nasadzeń obejmują zarówno posesje prywatne, jak i miejskie. W 2018 r. liczba drzew wskazana jako nasadzenia zamienne w ww. decyzjach wyniosła ponad 440 sztuk.

W 2018 r. ustanowiono 3 użytki ekologiczne:  Konwaliowe Wzgórze, Cisowe Zbocza, Kokoryczowe Zbocze.

Kontrole Straży Miejskiej

Zgodnie z obowiązującym prawem, umundurowany strażnik miejski może dokonać kontroli pieca, na prywatnej posesji w godzinach 6.00-22.00, po okazaniu upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta. Z każdej czynności kontrolnej sporządza się protokół. Utrudnianie bądź uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli strażnikom miejskim, może skutkować karą pozbawienia wolności do lat 3.

W sezonie grzewczym 2018/2019 Straż Miejska przeprowadziła 37 kontroli i sprawdziła czym mieszkańcy palą w piecach. W ośmiu przypadkach kontrole wykazały, że do ogrzewania mieszkania używano materiałów, których nie wolno spalać w domowym piecu  (np. lakierowane meble, deski pokryte farbą). Wszyscy właściciele mieszkań zostali ukarani mandatami.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...