Aktywni mieszkańcy – zgłoś się do projektu

Na zdjęciu (od lewej): Mirosław Goślicki, skarbnik Sopotu, Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu, Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego, Agnieszka Kapała-Sokalska, członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Na zdjęciu (od lewej): Mirosław Goślicki, skarbnik Sopotu, Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu, Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego, Agnieszka Kapała-Sokalska, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Fot. materiały UMS

Mieszkańcy Sopotu, zwłaszcza ci, których dotyka ubóstwo lub społeczne wykluczenie będą mieli większe szansę na znalezienie pracy. 20 stycznia br., w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „Sopot - Aktywni mieszkańcy (etap 2)".

Zadaniem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Poprzez wzrost aktywności społeczno-zawodowej, a w konsekwencji znalezienie pracy, poprawi się poziom życia tych osób i ich rodzin. Projekt „Sopot - Aktywni mieszkańcy (etap 2)” jest częścią Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

– Walka z wykluczeniem społecznym to jedno z najważniejszych zadań samorządu. Musimy budować wspólnoty lokalne przyjazne dla wszystkich. Cieszę się, że udało się na ten ważny cel pozyskać dofinansowanie z zewnątrz – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.

Problem z motywacją do podjęcia pracy dotyczy głównie osób objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Powodów jest wiele. Są to m.in. słabe wykształcenie, brak lub niewielkie doświadczenie zawodowe, niskie kompetencje społeczne, duża zależność od innych, uzależnienie od wsparcia z pomocy społecznej czy niska samoocena. Projekt aktywizacji zawodowej jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby tych osób, jednocześnie uzupełnieniem obecnego systemowego wsparcia integracji społecznej i zawodowej.

Projekt „Sopot - Aktywni mieszkańcy (etap 2)” zakłada indywidualne podejście do biorących w nim udział osób. Z każdym z uczestników będzie współpracował przydzielony mu asystent. Zaplanowane działania to przede wszystkim wszechstronna diagnoza, która oceni potrzeby, możliwości i zasoby, ale także ograniczenia uczestników. Diagnoza obejmować będzie obszary: psychologiczny, mieszkaniowy, rodzinny, socjalno-bytowy, społeczny, zdrowotny i zawodowy. Następnym krokiem będzie opracowanie tzw. ścieżki reintegracji, opracowanej dla każdego z uczestników przez asystenta, uwzględniającej indywidualne predyspozycje a także kompetencje i kwalifikacje danej osoby niezbędne na rynku pracy. Uzupełnieniem tych działań będzie m.in. poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „Sopot – Aktywni mieszkańcy”, który był realizowany w latach 2017-2019. W pierwszej edycji projektu wsparciem objętych zostało 71 osób (32 kobiety i 39 mężczyzn), w tym 31 osób z niepełnosprawnościami. W efekcie 16 z tych osób znalazło zatrudnienie, a kolejnych 10 zyskało kwalifikacje zawodowe.

Szacunkowa wartość całkowita przedsięwzięcia to 573 532,94 zł, kwota dofinansowania wyniosła 487 503 zł.

 

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie mogą od 1 lutego zgłaszać się do siedziby stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4 w Sopocie, pok. nr 3.

 

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa w Sopocie”  jest zgodna z zapisami RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...