Wielokulturowy Sopot – rodziny korzystają ze wsparcie asystentek

Fot. Freepik

Od października 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zatrudnia pięć asystentek integracyjnych. Dotychczas wsparciem w formie asystentury integracyjnej otrzymało 114 rodzin ukraińskich, które przybyły do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie.

Zatrudnione asystentki biegle posługują się językiem ukraińskim, co umożliwia realizację indywidualnej ścieżki integracji społecznej oraz planu pomocy rodzinie i jej członkom.

Do zadań asystentki integracyjnej należy m.in:

  • udzielanie wsparcia rodzinom cudzoziemskim w procesie integracji i aktywnego włączania do społeczeństwa,
  • opracowanie planu pracy z rodziną w oparciu o indywidualne potrzeby rodziny wymagającej wsparcia,
  • wspieranie w kontaktach z instytucjami, szkołą czy podczas korzystania z opieki zdrowotnej.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu w rodzinach nim objętych:

  • zwiększył się poziom wiedzy na temat obowiązującego systemu prawnego w Polsce,
  • zwiększyło się ich poczucie bezpieczeństwa sprzyjające samodzielnemu pokonywaniu życiowych trudności,
  • wzrosła szansa na podjęcie pracy, a w rezultacie również doprowadziło do trwałego usamodzielnienia.

Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie powiększyła się liczba zatrudnionych asystentów integracyjnych. Wynikało to z potrzeby objęcia dodatkowym indywidualnym wsparciem dzieci i ich rodziców. Rozszerzona forma wsparcia rodzin z dziećmi nastąpi również w miesiącu  sierpniu i wrześniu 2023 r. 

Projekt „Wielokulturowy Sopot - wzmocnienie sopockiego systemu wsparcia cudzoziemców” jest finansowany ze środków rezerwy funduszu pracy w ramach działalności na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce w ramach konkursu ofert pn. „Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizującego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”. Liderem projektu jest Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, partnerem Gmina Miasta Sopotu.

Całkowita wartość projektu: 1 299 600 zł, w tym wartość działań po stronie Gminy Miasta Sopotu 745 000 zł.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...