Konkurs na prezesa/prezeskę Sopockiej Organizacji Turystycznej

Widok na pl. Zdrojowy i molo z góry
Fot. Visit360

Trwa nabór ofert na stanowisko Prezesa Sopockiej Organizacji Turystycznej. Jednym z wymogów jest złożenie pisemnego projektu koncepcji działalności Sopockiej Organizacji Turystycznej na okres 3 lat kadencji. Oferty można składać do 7 lutego.

 Kandydat przystępujący do naboru powinien spełniać następującego wymagania:

 1. Niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • umiejętności interpersonalne i menedżerskie,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków UE,
 • zarządzanie finansami,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość branży turystycznej.
 1. Dodatkowe:
 • znajomość narzędzi marketingowych,
 • znajomości innych języków obcych.
 1. Warunkiem udziału w naborze jest złożenie następujących dokumentów:
 • curriculum vitae (CV) z dokładnym przebiegiem kariery zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • pisemny projekt koncepcji działalności Sopockiej Organizacji Turystycznej na okres 3 lat kadencji,
 • kopia(e) dyplomu(ów) ukończenia studiów,
 • kopie(a) świadectw(a) pracy,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających nabycie określonych kwalifikacji i umiejętności, w tym referencje i opinie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny, szczegółowe CV – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922)”.

Uwaga: W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów, oferta kandydata zostanie odrzucona przez Komisję Konkursową z powodu braków formalnych. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty należy składać w siedzibie Sopockiej Organizacji Turystycznej Sopot, pl. Zdrojowy 2, w zamkniętej kopercie bądź przesłać na adres : Sopocka Organizacja Turystyczna, pl. Zdrojowy 2, Sopot, z opisem „Konkurs na Prezesa Sopockiej Organizacji Turystycznej” do 7 lutego 2022 r. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Więcej na stronie visit.sopot.pl

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...