Nabór uzupełniający kandydatów na ławników

Budynek Urzędu Miasta w Sopocie
Fot. Anna Rezulak / UMS / KFP

Rada Miasta Sopotu ogłosiła nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz do Sądu Rejonowego w Sopocie w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • jest nieskazitelnego charakteru,
  • ukończył 30 lat,
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  • nie przekroczył 70 lat,
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.

Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku uchwaliło, że w ramach wyborów uzupełniających na kadencję 2024-2027 Rada Miasta Sopotu powinna wybrać następującą liczbę ławników:

  • do Sądu Okręgowego w Gdańsku: 9,
  • do Sądu Rejonowego w Sopocie – 2.

Kandydatów na ławników do 15 lutego 2024 r. mogą Radzie Miasta Sopotu zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych), co najmniej 50 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze, mieszkających na stałe w Sopocie.

Zgłoszenia dokonuje się na karcie, której wzór jest dostępny na stronie www.gov.pl, w Biurze Rady Miasta Sopotu i w sopockim Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji w sopockim Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miasta Sopotu, tel. 58 52 13 673, 58 52 13 672, e-mail: rada@sopot.pl.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...