Zielony Sopot

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  „Plan Gospodarki Nisko- emisyjnej - materiał promujący”  W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, został opracowany filmik o tworzonym przez Stowarzyszenie OMG-G-S "Planie gospodarki niskoemisyjnej dla GOM". Celem Planu jest  wskazanie działań mających na celu poprawę stanu powietrza w Metropolii.

Kompleksowa termomodernizacja zabytkowych przedszkoli nr 1 oraz nr 4 w Sopocie

Kompleksowa termomodernizacja zabytkowych przedszkoli nr 1 oraz nr 4 w Sopocie W ramach konkursu „TermoPomorze” (edycja 2014) Gmina Miasta Sopotu uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do realizacji inwestycji, polegającej na kompleksowej termomodernizacji dwóch zabytkowych przedszkoli nr 1 przy ul. Jana Kasprowicza 1 oraz nr 4 przy ul Obodrzyców 20 w Sopocie.

Aplikuj o pieniądze na odnawialne źródła energii

Zakończono nabór wniosków o pieniądze na odnawialne źródła energii   PROSUMENT to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Głównym założeniem programu jest promowanie nowych technologii z odnawialnych źródeł energii. Program przewiduje między innymi finansowanie zakupu i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej. PROSUMENT skierowany jest do osób fizycznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

DOFINASOWANIE USUWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST

DOFINASOWANIE USUWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST   Do końca 2032 roku trzeba usunąć wszystkie wyroby zawierające azbest z użytkowanych budynków, instalacji lub urządzeń z wyjątkiem odpowiednio zabezpieczonych dróg utwardzonych odpadami azbestowymi oraz wyłączonych z użytkowania podziemnych instalacji zawierających rury azbestowo-cementowe. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektu musi się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Ze środków budżetu Miasta Sopotu można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% łącznej wartości poniesionych kosztów usuwania azbestu, transportu i składowania odpadów azbestowych z obiektu budowlanego lecz nie więcej niż 3000 zł. Szczegółowe zasady dofinasowań dostępne pod linkiem: Uchwała XLI/577/2014 oraz Uchwała IV/30/2015.

DOFINASOWANIE ZMIANY SYSTEMU GRZEWCZEGU WĘGLOWEGO NA PROEKOLOGICZNY

DOFINASOWANIE ZMIANY SYSTEMU GRZEWCZEGU WĘGLOWEGO NA PROEKOLOGICZNY   Od 1996 Miasto Sopot udziela dotacji na przebudowę systemów grzewczych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Sopocie, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe t.j. węgiel lub koks, a które w wyniku modernizacji zostaną zastąpione ogrzewaniem proekologicznym. Celem dofinansowania jest likwidacja źródeł niskiej emisji i poprawa lokalnych warunków aerosanitarnych. Refundacji podlegają koszty związane z likwidacją istniejącego ogrzewania oraz zakupem i instalacją nowych urządzeń.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...